<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  无量寿经

  《无量寿经》全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部?#20013;?#34892;方法均可在该经中找到理论依据。经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一,最多为四十八愿...[详情]

  当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 无量寿经 >

  无量寿经注音

  [无量寿经] 发表时间:2014-03-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  \

  菩萨戒弟子郓城夏莲居会集各译

  (如发现本文注音?#20889;?#35823;,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

  kāi
  jīng


  shàng
  shèn
  shēn
  wēi
  miào

  bǎi
  qiān
  wàn
  jié
  nán
  zāo


  jīn
  jiàn
  wén

  shòu
  chí

  yuàn
  jiě

  lái
  zhēn
  shí

  法会圣众第一


  shì

  wén


  shí

  zài
  wáng
  shè
  chéng

  shé

  shān
  zhōng
  qiū
  zhòng
  wàn
  èr
  qiān
  rén  qiè

  shèng

  shén
  tōng
  míng
  yuē

  zūn
  zhě
  jiāo
  chén


  zūn
  zhě
  shè  zūn
  zhě


  jiān
  lián

  zūn
  zhě
  jiā
  shè

  zūn
  zhě
  ē
  nán
  děng

  ér
  wéi
  shàng
  shǒu

  yòu
  yǒu

  xián  wén
  shū
  shī


  xiàn
  jié
  zhōng

  qiè  jiē
  lái

  huì

  德遵普贤第二

  yòu
  xián

  děng
  shí
  liù
  zhèng
  shì

  suǒ
  wèi
  shàn

  wéi  huì
  biàn
  cái  guān

  zhù  shén
  tōng
  huā  guāng
  yīng  bǎo
  chuáng  zhì
  shàng
  gēn  xìn
  huì  yuàn
  huì  xiāng
  xiàng  bǎo
  yīng  zhōng
  zhù  zhì
  xíng  xiè
  tuō  ér
  wéi
  shàng
  shǒu

  xián
  gòng
  zūn
  xiū

  xián

  shì
  zhī

  liàng
  xíng
  yuàn

  ān
  zhù

  qiè
  gōng


  zhōng

  yóu

  shí
  fāng

  xíng
  quán
  fāng
  biàn
  便
  zàng

  jiū
  jìng

  àn

  yuàn


  liàng
  shì
  jiè
  chéng
  děng
  zhèng
  jué

  shě
  dōu
  shuài

  jiàng
  wáng
  gōng


  wèi
  chū
  jiā


  xíng
  xué
  dào

  zuò

  shì
  xiàn

  shùn
  shì
  jiān  dìng
  huì


  xiáng


  yuàn


  wēi
  miào


  chéng
  zuì
  zhèng
  jué

  tiān
  rén
  guī
  yǎng

  qǐng
  zhuǎn

  lún

  cháng


  yīn

  jué
  zhū
  shì
  jiān


  fán
  nǎo
  chéng

  huài
  zhū

  qiàn


  zhuó
  gòu


  xiǎn
  míng
  qīng
  bái

  tiáo
  zhòng
  shēng

  xuān
  miào


  zhù
  gōng


  shì

  tián


  zhū

  yào
  jiù
  liáo
  sān


  shēng
  guàn
  dǐng
  jiē

  shòu
  wéi
  jiào  zuò
  ē
  shé


  cháng

  xiāng
  yìng

  biān
  zhū
  xíng

  chéng
  shú  biān
  shàn
  gēn


  liàng
  zhū

  xián
  gòng

  niàn

  zhū

  chà
  zhōng

  jiē
  néng
  shì
  xiàn


  shàn
  huàn
  shī

  xiàn
  zhòng

  xiàng  xiàng
  zhòng

  shí

  zhū
  p ú

  shì

  tōng
  zhū

  xìng


  zhòng
  shēng
  xiàng

  gòng
  yǎng
  zhū


  kāi
  dǎo
  qún
  shēng

  huà
  xiàn

  shēn

  yóu

  diàn
  guāng

  liè

  jiàn
  wǎng

  jiě
  zhū
  chán


  yuǎn
  chāo
  shēng
  wén

  zhī
  kōng

  xiàng

  yuàn

  mén

  shàn

  fāng
  biàn
  便

  xiǎn
  shì
  sān
  shèng  zhōng
  xià

  ér
  xiàn
  miè
  shēng

  miè
  zhū
  sān


  qi è
  tuó
  luó

  mén

  suí
  shí


  huá
  yán
  sān
  mèi  zǒng
  chí
  bǎi
  qiān
  sān
  mèi

  zhù
  shēn
  chán
  dìng
  liàng
  zhū
  niàn
  qǐng

  biàn
  yóu

  qiè

  bi àn
  cái

  zhù

  xián
  hèng

  shàn
  néng
  fēn
  bié
  zhòng
  shēng

  yán

  kāi
  huà
  xiǎn
  shì
  zhēn
  shí
  zhī


  chāo
  guò
  shì
  jiān
  zhū
  suǒ
  yǒu


  xīn
  cháng

  zhù

  shì
  zhī
  dào  qiè
  wàn


  suí


  zài

  wéi
  zhū
  shù
  lèi

  zuò

  qǐng
  zhī
  yǒu

  shòu
  chí

  lái
  shèn
  shēn

  zàng  zhǒng
  xìng
  cháng
  shǐ
  使

  jué

  xīng

  bēi

  mǐn
  yǒu
  qíng

  yǎn

  biàn

  shòu

  yǎn


  è


  kāi
  shàn
  m én


  zhū
  zhòng
  shēng

  shì
  ruò  zhěng
  jiē


  àn


  huò
  zhū


  liàng
  gōng


  zhì
  huì
  shèng
  míng  shì
  děng
  zhū

  liàng

  biān


  shí
  lái


  yòu
  yǒu

  qiū


  bǎi
  rén

  qīng
  xìn
  shì

  qiān
  rén

  qīng
  xìn


  bǎi
  rén


  jiè
  tiān


  jiè
  tiān

  zhū
  tiān
  fàn
  zhòng


  gòng

  huì

  大教缘起第三

  ěr
  shí
  shì
  zūn

  wēi
  guāng
  róng
  jīn


  yòu

  míng
  jìng

  yǐng
  chàng
  biǎo


  xiàn

  guāng
  míng

  shù
  qiān
  bǎi
  biàn

  zūn
  zhě
  ē
  nán
  wé i

  jīn

  shì
  zūn


  shēn
  zhū
  gēn

  yuè

  qīng
  jìng

  guāng
  yán
  wēi
  wēi

  bǎo
  chà
  zhuāng
  yán

  cóng


  lái

  suǒ
  wèi
  céng
  jiàn  zhān
  yǎng

  shēng

  yǒu
  xīn


  cóng
  zuò


  piān
  tǎn
  yòu
  jiān

  cháng
  guì

  zhǎng

  ér
  bái

  yán

  shì
  zūn
  jīn
  dìng

  zhù
  zhù
  zhū

  suǒ
  zhù
  dǎo
  shī
  zhī
  xíng

  zuì
  shèng
  zhī
  dào


  lái
  xiàn
  zài


  xiāng
  niàn

  wéi
  niàn
  guò

  wèi
  lái
  zhū  wéi
  niàn
  xiàn
  zài

  fāng
  zhū

  wēi
  shén
  xiǎn
  yào
  耀

  guāng
  ruì
  shū
  miào
  nǎi
  ěr

  yuàn
  wéi
  xuān
  shuō


  shì
  shì
  zūn

  gào
  ē
  nán
  yán

  shàn
  zāi
  shàn
  zāi


  wèi
  āi
  mǐn

  yào
  zhū
  zhòng
  shēng


  néng
  wèn

  shì
  wēi
  miào
  zhī  jīn

  wèn

  shèng

  gòng
  yǎng

  tiān
  xià
  ē
  luó
  hàn


  zhī  shī
  lěi
  jié

  zhū
  tiān
  rén
  mín

  yuān
  fēi
  ruǎn
  dòng
  zhī
  lèi

  gōng

  bǎi
  qiān
  wàn
  bèi

  dāng
  lái
  zhū
  tiān
  rén
  mín


  qiè
  hán
  líng

  jiē
  yīn

  wèn
  ér


  tuō


  ē
  nán


  lái


  jìn

  bēi

  jīn
  āi
  sān
  jiè

  suǒ

  chū
  xīng

  shì

  guāng
  chǎn
  dào
  jiào


  zhěng
  qún
  méng

  huì

  zhēn
  shí
  zhī


  nán
  zhí
  nán
  jiàn


  yōu
  tán
  huā


  yǒu
  chū
  xiàn


  jīn
  suǒ
  wèn

  duō
  suǒ
  ráo


  ē
  nán
  dāng
  zhī


  lái
  zhèng
  jué


  zhì
  nán
  liáng


  yǒu
  zhàng
  ài

  néng

  niàn
  qǐng

  zhù

  liàng

  亿
  jié

  shēn

  zhū
  gēn


  yǒu
  zēng
  jiǎn

  suǒ

  zhě  lái
  dìng
  huì

  jiù
  chàng

  qiè


  ér

  zuì
  shèng

  zài


  ē
  nán

  tīng

  shàn

  niàn
  zhī


  dāng
  wéi


  fēn
  bié
  jiě
  shuō

  法藏因地第四


  gào
  ē
  nán

  guò


  liàng


  yāng
  shù
  jié

  yǒu

  chū
  shì

  míng
  shì
  jiān

  zài
  wáng

  lái

  yìng
  gòng

  děng
  zhèng
  jué

  míng
  xíng


  shàn
  shì

  shì
  jiān
  jiě


  shàng
  shì

  diào

  zhàng
  fu

  tiān
  rén
  shī


  shì
  zūn

  zài
  shì
  jiào
  shòu

  shí
  èr
  jié

  shí
  wéi
  zhū
  tiān

  shì
  rén
  mín
  shuō
  jīng
  jiǎng
  dào

  yǒu

  guó
  zhǔ
  míng
  shì
  ráo
  wáng

  wén

  shuō


  huān

  kāi
  jiě

  xún


  shàng
  zhēn
  zhèng
  dào  guó
  juān
  wáng

  xíng
  zuò
  shā
  mén

  hào
  yuē

  zàng

  xiū


  dào

  gāo
  cái
  yǒng
  zhé


  shì
  chāo


  xìn
  jiě
  míng  jiē  yòu
  yǒu
  shū
  shèng
  xíng
  yuàn


  niàn
  huì


  zēng
  shàng

  xīn

  jiān


  dòng

  xiū
  xíng
  jīng
  jìn


  néng

  zhě

  wǎng


  suǒ

  dǐng

  cháng
  guì

  xiàng


  zhǎng  qié
  tuō
  zàn  guǎng
  广

  yuàn

  sòng
  yuē


  lái
  wēi
  miào

  duān
  yán


  qiè
  shì
  jiān

  yǒu
  děng

  guāng
  míng

  liàng
  zhào
  shí
  fāng


  yuè
  huǒ
  zhū
  jiē

  yào

  shì
  zūn
  néng
  yǎn

  yīn
  shēng

  yǒu
  qíng


  suí
  lèi
  jiě

  yòu
  néng
  xiàn

  miào

  shēn


  shǐ
  使
  zhòng
  shēng
  suí
  lèi
  jiàn

  yuàn  qīng
  jìng
  shēng


  yīn  biān
  jiè

  xuān
  yáng
  jiè
  dìng
  jīng
  jìn
  mén

  tōng

  shèn
  shēn
  wēi
  miào

  zhì
  huì
  guǎng
  广

  shēn

  hǎi

  nèi
  xīn
  qīng
  jìng
  jué
  chén
  láo

  chāo
  guò

  biān
  è

  mén


  dào


  jiū
  jìng
  àn


  míng
  tān
  chēn
  jiē
  yǒng

  huò
  jìn
  guò
  wáng
  sān
  mèi  guò


  liàng

  wéi

  qún
  shēng

  dǎo
  shī

  néng
  jiù

  qiè
  zhū
  shì
  jiān

  shēng
  lǎo
  bìng

  zhòng

  nǎo

  cháng
  xíng

  shī

  jiè
  rěn

  jīng
  jìn
  dìng
  huì
  liù

  luó

  wèi

  yǒu
  qíng
  lìng
  zhī
  zhě
  shǐ
  使
  chéng

  jiǎ
  lìng
  gòng
  yǎng
  héng
  shā
  shèng  jiān
  yǒng
  qiú
  zhèng
  jué

  yuàn
  dāng
  ān
  zhù
  sān


  héng
  fàng
  guāng
  míng
  zhào

  qiè

  gǎn

  guǎng
  广

  qīng
  jìng

  shū
  shèng
  zhuāng
  yán

  děng
  lún

  lún
  huí
  zhū

  zhòng
  shēng
  lèi


  shēng

  chà
  shòu
  ān

  cháng
  yùn

  xīn

  yǒu
  qíng


  jìn

  biān

  zhòng
  shēng


  xíng
  jué
  dìng
  jiān


  wéi

  shèng
  zhì
  néng
  zhèng
  zhī

  zòng
  shǐ
  使
  shēn
  zhǐ
  zhū

  zhōng


  shì
  yuàn
  xīn
  yǒng

  tuì
  退

  至心精进第五


  zàng

  qiū
  shuō
  ér
  bái

  yán


  jīn
  wéi


  dào
  shàng
  zhèng
  jué
  zhī
  xīn


  yuàn
  zuò  lìng  yuàn

  wéi

  guǎng
  广
  xuān
  jīng  dāng
  fèng
  chí  xiū
  xíng


  zhū
  qín

  shēng

  gēn
  běn


  chéng

  shàng
  zhèng
  děng
  zhèng
  jué


  lìng

  zuò

  shí

  zhì
  huì
  guāng
  míng

  suǒ

  guó


  jiào
  shòu
  míng


  jiē
  wén
  shí
  fāng

  zhū
  tiān
  rén
  mín

  yuān
  ruǎn
  lèi

  lái
  shēng

  guó


  zuò

  shì
  yuàn

  dōu
  shèng

  shù
  zhū

  guó
  zhě

  nìng


  fǒu

  shì
  jiān

  zài
  wáng  wéi

  zàng
  ér
  shuō
  jīng
  yán
  hǎi

  r én
  dòu
  liàng

  jīng

  jié
  shù

  shàng

  qióng


  rén
  yǒu
  zhì
  xīn
  qiú
  dào

  jīng
  jìn

  zhǐ

  huì
  dāng

  guǒ


  yuàn


  wéi

  xiū

  f āng
  biàn
  便

  ér
  néng
  chéng
  jiù

  chà
  zhuāng
  yán


  suǒ
  xiū
  xíng  dāng
  zhī

  qīng
  jìng

  guó


  yìng

  shè


  zàng
  bái
  yán  hóng
  shēn

  fēi

  jìng
  jiè

  wéi
  yuàn

  lái
  yìng
  zhèng
  biàn
  zhī

  guǎng
  广
  yǎn
  zhū


  liàng
  miào
  chà

  ruò


  wén


  shì
  děng  wéi
  xiū


  shì
  mǎn
  suǒ
  yuàn

  shì
  jiān

  zài
  wáng

  zhī

  gāo
  míng

  zhì
  yuàn
  shēn
  guǎng
  广


  wéi
  xuān
  shuō
  èr
  bǎi

  shí

  亿
  zhū

  chà


  gōng

  yán
  jìng

  guǎng
  广

  yuán
  mǎn
  zhī
  xiàng

  yìng

  xīn
  yuàn


  xiàn

  zhī

  shuō
  shì

  shí

  jīng
  qiān

  亿
  suì

  ěr
  shí

  zàng
  wén

  suǒ
  shuō

  jiē


  jiàn
  shàng
  shū
  shèng
  zhī
  yuàn  tiān
  rén
  shàn
  è

  guó


  miào


  wéi
  jiū
  jìng

  biàn
  便


  xīn

  xuǎn

  suǒ


  jié


  yuàn

  jīng
  qín
  qiú
  suǒ

  gōng
  shèn
  bǎo
  chí

  xiū

  gōng


  mǎn


  jié  èr
  sh í


  zhī  gōng

  zhuāng
  yán
  zhī
  shì

  míng
  liǎo
  tōng

  chà

  suǒ
  shè

  guó

  chāo
  guò
  shè
  shòu
  shì

  zài
  wáng

  lái
  suǒ


  shǒu  rào

  sān  zhǎng
  ér
  zhù

  bái
  yán
  shì
  zūn  chéng
  jiù
  zhuāng
  yán  qīng
  jìng
  zhī
  xíng


  yán
  shàn
  zāi

  jīn
  zhèng
  shì
  shí


  yìng

  shuō

  lìng
  zhòng
  huān  lìng

  zhòng

  wén
  shì

  shàn


  néng


  chà

  xiū

  shè
  shòu

  mǎn


  liàng

  yuàn

  精?#37322;?#33616;
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>