<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  维摩诘经

  《维摩诘经》简称《维摩经》,全名是《维摩诘所说经》,亦名《不可思议解脱经》。维摩罗诘是梵语Vimalakirti之音译,维摩罗意即“净名”、“无垢?#20445;?#35800;即为“称?#20445;?#25925;《维摩诘经》又名《净名经》或?#31471;?#26080;垢称经》。摩罗诘又译为维摩罗诘、毗摩罗诘,略称维摩或维摩诘。意译为净名...[详情]

  当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 维摩诘经 >

  维摩诘经注音

  [维摩诘经] 发表时间:2014-03-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  (如发现注音?#20889;?#35823;,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩


  shàng
  shèn
  shēn
  wēi
  miào


  bǎi
  qiān
  wàn
  jié
  nàn
  zāo  jīn
  jiàn
  wén

  shòu
  chí

  yuàn
  jiě

  lái
  zhēn
  shí
  běn
  shī
  shì
  jiā
  móu  (三称)

  wéi

  jié
  suǒ
  shuō
  jīng

  jiě
  tuō

  mén

  yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí


  guó
  pǐn  shì

  wén


  shí


  zài  ān
  luó
  shù
  yuán
  qiū
  zhòng

  qiān
  rén
  sān
  wàn
  èr
  qiān

  zhòng
  suǒ
  zhī
  shí


  zhì
  běn
  xíng
  jiē

  chéng
  jiù

  zhū

  wēi
  shén
  zhī
  suǒ
  jiàn


  wéi


  chéng

  shòu
  chí
  zhèng


  néng
  shī

  hǒu

  míng
  wén
  shí
  fāng

  zhòng
  rén

  qǐng

  yǒu
  ér
  ān
  zhī

  shào
  lóng
  sān
  bǎo

  néng
  shǐ
  使

  jué

  xiáng


  yuàn

  zhì
  zhū
  wài
  dào  qīng
  jìng

  yǒng

  gài
  chán

  xīn
  cháng
  ān
  zhù

  ài
  jiě
  tuō

  niàn
  dìng
  zǒng
  chí

  biàn
  cái

  duàn


  shī

  chí
  jiè

  rěn


  jīng
  jìn

  chán
  dìng

  zhì
  huì


  fāng
  biàn
  便  dài

  suǒ

  rěn


  néng
  suí
  shùn
  zhuǎn

  tuì
  退
  lún

  shàn
  jiě

  xiāng

  zhī
  zhòng
  shēng
  gēn

  gài
  zhū

  zhòng


  suǒ
  wèi

  gōng

  zhì
  huì

  xiū

  xīn

  xiāng
  hǎo
  yán
  shēn

  xiàng  shě
  zhū
  shì
  jiān
  suǒ
  yǒu
  shì
  hǎo

  míng
  chēng
  gāo
  yuǎn


  shēn
  xìn
  jiān


  yóu
  ruò
  jīn
  gāng


  bǎo

  zhào
  ér

  gān  zhòng
  yán
  yīn
  wēi
  miào  shēn

  yuán


  duàn
  zhū
  xié
  jiàn

  yǒu

  èr
  biān


  yǎn


  wèi
  yóu
  shī

  hǒu


  suǒ
  jiǎng
  shuō
  nǎi

  léi
  zhèn


  yǒu
  liàng


  guò
  liàng


  zhòng

  bǎo

  hǎi
  dǎo
  shī

  liǎo

  zhū

  shēn
  miào
  zhī


  shàn
  zhī
  zhòng
  shēng
  wǎng
  lái
  suǒ


  xīn
  suǒ
  xíng

  jìn

  děng
  děng


  zài
  huì

  shí  wèi

  shí


  gòng

  guān


  qiè
  zhū
  è

  mén

  ér
  shēng

  dào

  xiàn

  shēn

  wéi


  wáng

  shàn
  liáo
  zhòng
  bìng

  yīng
  bìng

  yào

  lìng


  xíng


  liàng
  gōng

  jiē
  chéng
  jiù


  liàng


  jiē
  yán
  jìng


  jiàn
  wén
  zhě


  méng


  zhū
  yǒu
  suǒ
  zuò


  táng
  juān


  shì

  qiè
  gōng

  jiē

  míng
  yuē

  děng
  guān
  děng
  guān  děng

  děng
  guān  dìng

  zài
  wáng

  zài
  wáng
  xiàng  guāng
  xiàng  guāng
  yán
  yán  bǎo
  biàn
  bǎo
  shǒu  bǎo
  yìn
  shǒu  cháng

  shǒu  cháng
  xià
  shǒu  cháng
  cǎn
  gēn
  wáng  biàn
  yīn
  kōng
  zàng  zhí
  bǎo
  bǎo
  yǒng  bǎo
  jiàn
  wǎng  míng
  wǎng
  yuán
  guān  huì
  bǎo
  shèng  tiān
  wáng  huài
  diàn

  zài
  wáng  gōng

  xiàng
  yán  shī

  hǒu  léi
  yīn  shān
  xiàng

  yīn  xiāng
  xiàng  bái
  xiāng
  xiàng  cháng
  jīng
  jìn
  xiū
  miào
  shēng  huá
  yán  guān
  shì
  yīn

  shì  fàn
  wǎng  bǎo
  zhàng
  shèng  yán
  jīn
  zhū

  wén
  shū
  shī


  wáng

  shì
  děng
  sān
  wàn
  èr
  qiān
  rén


  yǒu
  wàn
  fàn
  tiān
  wáng
  shī

  děng

  cóng


  tiān
  xià

  lái


  suǒ
  ér
  tīng  yǒu
  wàn
  èr
  qiān
  tiān  cóng


  tiān
  xià

  lái
  zài
  huì
  zuò

  bìng


  wēi

  zhū
  tiān

  lóng

  shén


  chā

  qián  ā
  xiū
  luó

  jiā
  lóu
  luó

  jǐn

  luó


  hóu
  luó
  qié
  děng


  lái
  huì
  zuò

  zhū

  qiū


  qiū


  yōu  yōu
  lái
  huì
  zuò


  shí
  liàng
  bǎi
  qiān
  zhī
  zhòng

  gōng
  jìng
  wéi
  rào
  ér
  wéi
  shuō


  shān
  wáng
  xiǎn


  hǎi

  ān
  chù
  zhòng
  bǎo
  shī

  zhī
  zuò
  qiè
  zhū
  lái

  zhòng

  ěr
  shí
  chéng
  yǒu
  zhǎng
  zhě


  míng
  yuē
  bǎo
  bǎi
  zhǎng
  zhě  chí

  bǎo
  gài

  lái


  suǒ

  tóu
  miàn


  gài
  gòng
  gōng
  yàng  zhī
  wēi
  shén

  lìng
  zhū
  bǎo
  gài

  chéng

  gài

  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  ér

  shì
  jiè
  guǎng
  广
  cháng
  zhī
  xiàng


  zhōng
  xiàn

  yòu

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  zhū


  shān

  xuě
  shān


  zhēn
  lín
  tuó
  shān
  zhēn
  lín
  tuó
  shān

  xiāng
  shān

  bǎo
  shān

  jīn
  shān

  hēi
  shān

  tiě
  wéi
  shān


  tiě
  wéi
  shān


  hǎi
  jiāng


  chuān
  liú
  quán
  yuán  yuè
  xīng
  chén

  tiān
  gōng

  lóng
  gōng

  zūn
  shén
  gōng


  xiàn

  bǎo
  gài
  zhōng

  yòu
  shí
  fāng
  zhū


  zhū

  shuō  xiàn

  bǎo
  gài
  zhōng

  ěr
  shí


  qiè

  zhòng


  shén


  tàn
  wèi
  céng
  yǒu


  zhǎng  zhān
  yǎng
  zūn
  yán  zàn
  shě


  shì
  zhǎng
  zhě

  bǎo

  qián  sòng
  yuē

  "
  "

  jìng
  xiū
  guǎng
  广

  qīng
  lián

  xīn
  jìng


  zhū
  chán
  dìng

  jiǔ

  jìng

  chēng

  liàng

  dǎo
  zhòng
  shǒu


  jiàn

  shèng

  shén
  biàn


  xiàn
  shí
  fāng

  liàng  zhōng
  zhū

  yǎn
  shuō  shì

  qiè

  jiàn
  wén


  wáng


  chāo
  qún
  shēng

  cháng


  cái
  shī

  qiè

  néng
  shàn
  fēn
  bié
  zhū

  xiāng

  ér

  dòng  zhū  zài

  shì


  shǒu


  wáng

  shuō


  yǒu

  yīn
  yuán

  zhū

  shēng
  zào

  shòu
  zhě

  shàn
  è
  zhī  wáng

  精?#37322;?#33616;
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>