<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  十善业道经

  ▲十善业道经◎中文版本为唐朝实叉难陀翻译ㄛ北?#38382;?#25252;所译▲佛为娑伽罗龙王所说大乘经◎为同经异译ㄛ本经出自西晋月氏国三藏竺法护译▲佛说海龙王经◎ㄛ为其第十一品▲十德六度◎ㄛ是释迦牟尼佛在娑竭罗ㄗ意为ㄩ咸水海ㄘ龙宫ㄛ为龙王所宣说的经典...[详情]

  十善业道经注音

  [十善业道经] 发表时间ㄩ2015-01-19 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  \

  ㄗ如发现注音?#20889;?#35823;ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及时纠正ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩


  shì
  w辛
  wén

  y貝
  shí


  zài
  su身
  jié
  luó
  lóng
  g身ng

  y迅
  b芋
  qi芋n

  b走
  qi迂
  zhòng

  s芋n
  wàn
  èr
  qi芋n  h言  豆r
  shí
  shì
  z迂n
  gào
  lóng
  wáng
  yán


  qiè
  zhòng
  sh言ng

  x貝n
  xi見ng  zào
  yóu
  shì

  y辛u
  zh迂

  lún
  zhu見n

  lóng
  wáng

  r迅
  jiàn
  c走
  huì


  h見i
  zh身ng

  xíng

  zh辛ng
  lèi

  bié  shì

  qiè

  m走

  yóu
  x貝n
  zào
  shàn

  shàn
  sh言n


  y迅
  su辛
  zhì

  ér
  x貝n  k豆
  jiàn
  q迅

  dàn
  shì
  x迂
  wàng
  zh迂
  f見

  q走


  jìng

  zh迅

  w辛
  w辛
  su辛

  su貝

  suí

  su辛
  xiàn

  tóng

  ér
  shí

  zh身ng

  y辛u
  zuò
  zh豆  qiè
  f見
  ji言

  s貝  xìng

  huàn

  zhì
  zh豆
  zh貝
  y走

  y貝ng
  xi迂
  shàn


  y走
  shì
  su辛
  sh言ng
  yùn

  chù

  jiè
  d豆ng

  ji言
  x貝
  du芋n
  zhèng

  jiàn
  zh豆

  yàn

  lóng
  wáng

  r迅
  gu芋n

  sh言n

  cóng
  b見i
  qi芋n

  亿


  su辛
  sh言ng

  zh迂
  xiàng
  zhu芋ng
  yán

  gu芋ng
  míng
  xi見n
  yào


  zh迂

  zhòng

  shè

  liàng

  亿

  zài
  fàn
  wáng

  x貝


  xiàn


  y辛u
  zh芋n
  y見ng

  lái
  sh言n
  zh豆
  xuàn

  r迅
  yòu
  gu芋n
  c走
  zh迂
  miào

  yán
  jìng


  qiè
  ji言
  yóu
  xi迂

  shàn  ér
  sh言ng

  yòu
  zh迂
  ti芋n
  lóng
  b芋

  zhòng
  d豆ng


  w言i
  shì
  zh豆


  y貝n
  shàn  su辛
  sh言ng

  j貝n

  h見i
  zh身ng
  su辛
  y辛u
  zhòng
  sh言ng

  xíng

  c迂
  b走

  huò

  huò
  xi見o

  ji言
  yóu

  x貝n
  zh辛ng
  zh辛ng
  xi見ng
  niàn

  zuò
  sh言n

  y迅


  zh迂

  shàn


  shì

  suí  shòu
  bào

  r迅
  j貝n
  d芋ng
  y貝ng

  shì
  xi迂
  xué


  lìng
  zhòng
  sh言ng
  li見o

  y貝n
  gu辛

  xi迂

  shàn


  r迅
  d芋ng

  c走
  zhèng
  jiàn

  dòng  duò
  zài
  duàn
  cháng
  jiàn
  zh身ng


  zh迂

  tián

  hu芋n
  x走
  jìng
  yàng

  shì

  r迅
  d豆ng


  rén
  ti芋n
  z迂n
  jìng
  gòng
  yàng

  lóng
  wáng

  d芋ng
  zh貝


  y辛u
  y貝
  f見

  néng
  duàn

  qiè
  zh迂
  è
  dào
  k迅


  d豆ng
  wéi
  y貝
  wèi

  zhòu

  cháng
  niàn
  s貝
  wéi
  gu芋n
  chá
  shàn
  f見

  lìng
  zh迂
  shàn
  f見
  niàn
  niàn
  z言ng
  zh見ng


  róng
  háo
  f言n

  shàn
  jiàn


  shì

  néng
  lìng
  zh迂
  è
  y辛ng
  duàn

  shàn
  f見
  yuán
  m見n

  cháng

  q貝n
  jìn
  zh迂

  shèng
  zhòng

  yán
  shàn
  f見
  zh豆

  wèi
  rén
  ti芋n
  sh言n

  sh言ng
  wén
  jué
  shàng  ji言
  y貝
  c走
  f見
  y走
  wéi
  g言n
  b豆n
  ér

  chéng
  jiù


  míng
  shàn
  f見

  c走
  f見

  shì
  shí
  shàn

  dào


  d豆ng
  wéi
  shí
  wèi
  néng
  y辛ng

  sh芋
  sh言ng

  t身u
  dào

  xié
  xíng

  wàng
  y迅

  li見ng
  shé

  è
  k辛u

  q走
  y迅

  t芋n


  ch言n
  huì

  xié
  jiàn

  lóng
  wáng

  ruò

  sh芋
  sh言ng  chéng
  jiù
  shí

  n見o
  f見


  d豆ng
  wéi
  shí
  y貝


  zh迂
  zhòng
  sh言ng
  p迅
  sh貝

  wèi
  èr

  cháng

  zhòng
  sh言ng
  q走


  x貝n
  s芋n

  y辛ng
  duàn

  qiè
  ch言n
  huì
  sh言n
  cháng

  bìng
  w迅

  shòu
  寿
  mìng
  cháng
  yu見n
  liù

  héng
  wéi
  f言i
  rén
  zh貝
  su辛
  sh辛u

  q貝

  cháng

  è
  mèng
  q走n
  jiào
  kuài

  b芋

  miè
  chú
  yuàn
  jié
  zhòng
  yuàn

  ji豆
  ji迅


  è
  dào

  shí

  mìng
  zh身ng
  sh言ng
  ti芋n

  shì
  wéi
  shí

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí  suí
  x貝n

  zài
  shòu
  寿
  mìng  lóng
  wáng

  ruò

  t身u
  dào  shí
  zh辛ng
  k豆
  b見o
  xìn
  f見


  d豆ng
  wéi
  shí
  y貝

  z貝
  cái
  yíng
  j貝

  wáng
  zéi
  shu走
  hu辛

  f言i
  ài
  z走

  néng
  sàn
  miè
  èr

  du身
  rén
  ài
  niàn
  s芋n

  rén

  q貝  shí
  f芋ng
  zàn
  m豆i
  w迅


  y身u
  s迅n
  hài
  liù

  shàn
  míng
  liú

  q貝

  ch迅
  zhòng

  wèi
  b芋

  cái
  mìng


  芋n


  biàn
  cái  qu言
  ji迅

  cháng
  huái
  怀
  sh貝

  shí

  mìng
  zh身ng
  sh言ng
  ti芋n

  shì
  wéi
  shí

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí


  zhèng
  q貝ng
  jìng  zhì  lóng
  wáng

  ruò

  xié
  xíng
  zhòng
  zhì
  su辛
  zàn
  f見


  d豆ng
  wéi

  y貝

  zh迂
  g言n
  tiáo
  shùn
  èr

  y辛ng

  xu芋n
  diào
  s芋n

  shì
  su辛
  ch言ng
  tàn


  q貝

  néng
  q貝n

  shì
  wéi


  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí  zhàng
  f迂
  y走n

  zàng
  xiàng  lóng
  wáng

  ruò

  wàng
  y迅  b芋
  zh辛ng
  ti芋n
  su辛
  zàn
  f見


  d豆ng
  wéi
  b芋
  y貝

  k辛u
  cháng
  q貝ng
  jìng

  y身u
  b身
  hu芋
  xi芋ng
  èr

  wéi
  zh迂
  shì
  ji芋n
  zh貝
  su辛
  xìn

  s芋n

  f芋
  yán
  chéng
  zhèng

  rén
  ti芋n
  jìng
  ài


  cháng
  y走
  ài
  y迅
  芋n
  wèi
  zhòng
  sh言ng
  w迅


  shèng  s芋n

  q貝ng
  jìng
  liù

  yán


  sh貝

  x貝n
  cháng
  hu芋n
  x走
  q貝

  f芋
  yán
  z迂n
  zhòng

  rén
  ti芋n
  fèng
  xíng
  b芋

  zhì
  huì
  sh迂
  shèng


  néng
  zhì


  shì
  wéi
  b芋

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí
  lái
  zh言n
  shí
  y迅  lóng
  wáng

  ruò

  li見ng
  shé  w迅
  zh辛ng

  k豆
  huài
  f見


  d豆ng
  wéi
  w迅
  y貝  huài
  sh言n


  néng
  hài

  èr  huài
  juàn
  sh迅


  néng


  s芋n  huài
  xìn

  shùn
  b豆n


  huài
  f見
  xíng

  su辛
  xi迂
  ji芋n


  w迅  huài
  shàn
  zh貝
  shí


  kuáng
  huò


  shì
  wéi
  w迅

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí


  zhèng
  juàn
  sh迅

  zh迂

  wài
  dào

  néng
  j迅
  huài  lóng
  wáng

  ruò

  è
  k辛u  chéng
  jiù
  b芋
  zh辛ng
  jìng  d豆ng
  wéi
  b芋
  y貝

  yán

  gu芋i

  èr

  yán
  ji言


  s芋n

  yán


  l走


  yán

  m豆i
  miào
  w迅

  yán
  k豆
  chéng
  l走ng
  liù

  yán

  xìn
  yòng
  q貝

  yán

  k豆
  j貝
  b芋

  yán
  jìn
  ài
  yào

  shì
  wéi
  b芋

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí
  lái
  fàn
  y貝n
  sh言ng
  xiàng  lóng
  wáng

  ruò

  q走
  y迅  chéng
  jiù
  s芋n
  zh辛ng
  jué
  dìng


  d豆ng
  wéi
  s芋n
  y貝

  dìng
  wéi
  zhì
  rén
  su辛
  ài
  èr

  dìng
  néng
  y走
  zhì

  shí

  wèn
  s芋n

  dìng

  rén
  ti芋n
  w言i

  zuì
  shèng


  y辛u
  x迂
  wàng

  shì
  wéi
  s芋n

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí  lái
  zh迂
  su辛
  shòu


  ji言

  táng
  ju芋n  lóng
  wáng

  ruò

  t芋n
  chéng
  jiù
  w迅
  zh辛ng

  zài


  d豆ng
  wéi
  w迅
  y貝

  s芋n


  zài

  zh迂
  g言n  èr

  cái


  zài


  qiè
  yuàn
  zéi

  néng
  duó

  s芋n
  zài

  suí
  x貝n
  su辛


  ji言
  bèi  wáng
  wèi

  zài

  zh言n

  miào

  ji言
  fèng
  xiàn

  w迅

  su辛
  huò
  zh貝


  guò
  b豆n
  su辛
  qiú
  b見i
  bèi
  sh迂
  shèng

  yóu

  x貝
  shí


  qi芋n  shì
  wéi
  w迅

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí

  s芋n
  jiè

  z迂n

  ji言
  gòng
  jìng
  yàng  lóng
  wáng

  ruò

  ch言n
  huì  b芋
  zh辛ng
  x走
  yuè
  x貝n
  f見


  d豆ng
  wéi
  b芋
  y貝


  s迅n
  n見o
  x貝n
  èr


  ch言n
  huì
  x貝n
  s芋n


  zhèng
  sòng
  x貝n


  róu

  zhì
  zhí
  x貝n
  w迅


  shèng
  zh豆

  x貝n
  liù

  cháng
  zuò  芋n
  zhòng
  sh言ng
  x貝n
  q貝

  sh言n
  xiàng
  du芋n
  yán

  zhòng
  gòng
  z迂n
  jìng
  b芋

  y走

  r豆n  sh言ng
  fàn
  shì

  shì
  wéi
  b芋

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí  ài
  x貝n

  gu芋n
  zh豆

  yàn  lóng
  wáng

  ruò

  xié
  jiàn  chéng
  jiù
  shí
  g身ng

  f見


  d豆ng
  wéi
  shí
  y貝


  zh言n
  shàn  zh言n
  shàn
  d豆ng
  l邢
  èr

  sh言n
  xìn
  y貝n
  gu辛

  níng
  y迅n
  sh言n
  mìng

  zh身ng

  zuò
  è
  s芋n

  wéi
  gu貝
  y貝


  f言i

  ti芋n
  d豆ng


  zhí
  x貝n
  zhèng
  jiàn

  y辛ng


  qiè

  xi身ng

  w見ng
  w迅

  cháng
  sh言ng
  rén
  ti芋n


  g言ng
  è
  dào
  liù


  liàng

  huì

  zhu見n
  zhu見n
  z言ng
  shèng
  q貝

  y辛ng

  xié
  dào

  xíng

  shèng
  dào
  b芋


  q走
  sh言n
  jiàn

  sh豆
  zh迂
  è

  ji迅

  zhù

  ài
  jiàn
  shí


  duò
  zh迂
  nàn

  shì
  wéi
  shí

  ruò
  néng
  huí
  xiàng

  nòu
  du身
  luó
  s芋n
  mi見o
  s芋n


  zh豆

  hòu
  chéng

  shí


  zhèng

  qiè

  f見

  chéng
  jiù

  zài
  shén
  t身ng

  豆r
  shí

  shì
  z迂n

  gào
  lóng
  wáng
  yán

  ruò
  y辛u


  y貝
  c走
  shàn  xi迂
  dào
  shí

  néng

  sh芋
  hài

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó

  cháng
  shòu
  寿

  y芋o


  wéi

  qiè
  yuàn
  zéi
  s迅n
  hài  y迅
  q迅

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó

  zuì
  shèng

  b走

  x貝
  néng
  bèi

  zh迂

  f見
  zàng


  f言i
  fàn
  xíng

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó


  ji芋
  zhí
  shùn

  m迅

  q貝
  z走


  y辛u
  néng
  y走

  x貝n
  shì
  zh豆


  x迂
  kuáng
  y迅

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó


  zhòng
  hu走
  bàng

  shè
  chí
  zhèng
  f見  shì
  yuàn

  su辛
  zuò

  gu辛  jiàn
  y迅

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó

  juàn
  sh迅  tóng
  y貝
  zhì
  yào

  héng

  gu芋i
  zhèng


  c迂
  è
  y迅

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó


  qiè
  zhòng
  huì

  hu芋n
  x走
  gu貝
  y貝

  yán
  ji言
  xìn
  shòu


  wéi

  zh豆
  y迅

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó

  yán

  x迂
  shè

  rén
  ji言
  jìng
  shòu

  néng
  shàn
  f芋ng
  biàn
  便

  duàn
  zh迂

  huò


  t芋n
  qiú
  x貝n

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó


  qiè
  su辛
  y辛u

  x貝
  y走
  huì
  sh豆

  xìn
  ji豆
  ji芋n
  w言i  fèn
  忿

  x貝n

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó  chéng
  jiù


  ài
  x貝n
  zhì

  zh迂
  g言n
  yán
  h見o

  jiàn
  ji言
  jìng
  ài


  xié
  d見o
  x貝n

  ér
  xíng
  sh貝


  cháng

  cái
  b見o


  néng
  q貝n
  duó

  héng
  sh言ng
  zhèng
  jiàn
  jìng
  xìn
  zh貝
  ji芋

  jiàn

  wén
  f見

  gòng
  yàng
  zhòng
  s言ng

  cháng

  wàng
  sh貝  x貝n

  shì
  wéi

  shì
  xi迂


  dào
  shí

  xíng
  shí
  shàn


  y走
  sh貝
  zhu芋ng
  yán

  su辛
  huò  shì

  lóng
  wáng

  j迅
  yào
  yán
  zh貝

  xíng
  shí
  shàn
  dào

  y走
  jiè
  zhu芋ng
  yán


  néng
  sh言ng

  qiè

  f見  m見n


  yuàn

  r豆n
  r迅
  zhu芋ng
  yán
  yuán
  y貝n


  zhòng
  xiàng
  h見o

  j貝ng
  jìn
  zhu芋ng
  yán


  néng


  yuàn  f見
  zàng

  dìng
  zhu芋ng
  yán


  néng
  sh言ng
  niàn

  huì

  cán
  kuì

  q貝ng
  芋n

  huì
  zhu芋ng
  yán


  néng
  duàn

  qiè
  f言n
  bié
  wàng
  jiàn


  zhu芋ng
  yán  zh迂
  zhòng
  sh言ng


  q走
  n見o
  hài

  b言i
  zhu芋ng
  yán


  m走n
  zh迂
  zhòng
  sh言ng

  cháng

  yàn
  sh豆

  x走
  zhu芋ng
  yán


  jiàn
  xi迂
  shàn
  zh豆

  x貝n

  xián


  sh豆
  zhu芋ng
  yán  shùn
  wéi
  jìng


  ài
  huì
  x貝n


  shè
  zhu芋ng
  yán


  cháng
  qín
  shè
  huà

  qiè
  zhòng
  sh言ng

  niàn
  chù
  zhu芋ng
  yán


  shàn
  néng
  xi迂


  niàn
  chù
  gu芋n

  zhèng
  qín
  zhu芋ng
  yán


  x貝
  néng
  duàn
  chú

  qiè

  shàn
  f見

  chéng

  qiè
  shàn
  f見

  shén

  zhu芋ng
  yán


  héng
  lìng
  sh言n
  x貝n
  q貝ng
  芋n
  kuài


  w迅
  g言n
  zhu芋ng
  yán


  sh言n
  xìn
  ji芋n


  j貝ng
  qín
  f豆i
  xiè

  cháng


  wàng


  rán
  tiáo
  shùn

  duàn
  zh迂
  fán
  n見o


  zhu芋ng
  yán


  zhòng
  yuàn
  jìn
  miè


  néng
  huài
  zh豆

  jué
  zh貝
  zhu芋ng
  yán


  cháng
  shàn
  jué


  qiè
  zh迂
  f見

  zhèng
  dào
  zhu芋ng
  yán  zhèng
  zhì
  huì
  cháng
  xiàn
  zài
  qián

  zh走
  zhu芋ng
  yán


  x貝
  néng

  chú

  qiè
  jié
  sh走
  使

  gu芋n
  zhu芋ng
  yán


  néng

  shí
  zh貝
  zh迂
  f見

  xìng

  f芋ng
  biàn
  便
  zhu芋ng
  yán
  chéng
  m見n

  wéi

  wéi


  lóng
  wáng

  d芋ng
  zh貝
  c走
  shí
  shàn


  n見i
  zhì
  néng
  lìng
  shí  wèi

  shí
  b芋

  gòng


  qiè

  f見

  ji言

  yuán
  m見n

  shì

  r迅
  d豆ng
  y貝ng
  qín
  xi迂
  xué

  lóng
  wáng
  qiè
  chéng


  luò

  ji言
  y貝


  ér

  芋n
  zhù


  qiè
  yào
  c見o
  huì

  cóng
  lín


  ji言
  y貝

  ér

  sh言ng
  cháng

  c走
  shí
  shàn
  dào
  shì


  qiè
  rén
  ti芋n

  y貝
  zh貝
  ér  qiè
  sh言ng
  wén


  jué  zh迂


  xíng


  qiè

  f見

  xián
  gòng
  y貝
  c走
  shí
  shàn


  ér

  chéng
  jiù

  ruò

  shí
  shàn  x貝u
  xing
  zhèng
  gu辛  k身ng
  zh身ng
  jiàn
  lóu

  huò
  zhòng
  dào
  zi


  chéng
  jiù
  sh言ng
  zh見ng


  y辛u
  shì
  chù


  shu身
  c走
  j貝ng
  y走

  su身
  jié
  luó
  lóng
  wáng

  zh迂

  zhòng


  qiè
  shì
  ji芋n
  ti芋n

  rén


  xi迂
  luó
  d豆ng

  ji言

  hu芋n
  x走

  xìn
  shòu
  fèng
  xíng

  精?#37322;?#33616;
  碩控坋珨恁拻恮◆饡擋萯ど
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>