<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  普贤行愿品

  《普贤行愿品》的异译很多。西晋·聂道真译的《三曼陀?#36132;?#32599;菩萨经》,就大体概括了它的内容,似乎是它的异译;不过因为翻译的不甚善巧,译文只有简略的长行,与本经的文字外形不一?#38534;?#26412;经的文字有长行、偈颂?#35762;?#20221;。长行的文势,承《华严经》第三十九卷普贤菩萨赞佛功德偈而来。善财童子...[详情]

  普贤行愿品注音

  [普贤行愿品] 发表时间:2015-01-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  \

  普贤行愿品注音

  (本文注音“行”字读音有多音,如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

  ěr
  shí

  xián


  chēng
  tàn

  lái
  shèng
  gōng  gào
  zhū  shàn
  cái
  yán

  shàn
  nán  lái
  gōng


  jiǎ
  shǐ
  使
  shí
  fāng

  qiè
  zhū


  jīng


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  jié

  xiāng

  yǎn
  shuō  qióng
  jìn

  ruò

  chéng
  jiù

  gōng

  mén

  yìng
  xiū
  shí
  zhòng
  guǎng
  广

  hèng
  yuàn


  děng
  wéi
  shí


  zhě

  jìng
  zhū

  èr
  zhě
  chēng
  zàn

  lái

  sān
  zhě
  guǎng
  广
  xiū
  gōng
  yǎng


  zhě
  chàn
  huǐ

  zhàng


  zhě
  suí

  gōng

  liù
  zhě
  qǐ ng
  zhuǎn

  lún


  zhě
  qǐng

  zhù
  shì


  zhě
  cháng
  suí

  xué

  jiǔ
  zhě
  héng
  shùn
  zhòng
  shēng

  shí
  zhě

  jiē
  huí
  xiàng

  shàn
  cái
  bái
  yán


  shèng

  yún


  jìng

  nǎi
  zhì
  huí
  xiàng


  xián


  gào
  shàn
  cái
  yán

  shàn
  nán


  yán

  jìng
  zhū

  zhě

  suǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè

  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè

  chà

  wēi
  chén
  shù
  zhū

  shì
  zūn
  xián
  hèng
  yuàn  shēn
  xīn
  xìn
  jiě


  duì

  qián  qīng
  jìng
  shēn
  cháng
  xiū

  jìng
  suǒ

  jiē
  xiàn


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  shēn  shēn

  biàn  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù  kōng
  jiè
  jìn  nǎi
  jìn  kōng
  jiè


  jìn

  jìng

  yǒu
  qióng
  jìn


  shì
  nǎi
  zhì
  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng

  jìn

  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn  nǎi
  jìn

  ér
  zhòng
  shēng
  jiè
  nǎi
  zhì
  fán
  nǎo

  yǒu
  jìn

  jìng

  yǒu
  qióng
  jìn

  niàn
  niàn
  xiāng  yǒu
  jiàn
  duàn

  shēn

  yǒu

  yàn  shàn
  nán


  yán
  chēng
  zàn

  lái
  zhě

  suǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè

  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè
  chà


  suǒ
  yǒu

  wēi


  chén
  zhōng

  jiē
  yǒu

  qiè
  shì
  jiān

  wēi
  chén
  shù

  suǒ

  jiē
  yǒu


  hǎi
  huì
  wéi
  rào


  dāng


  shèn
  shēn
  shèng
  jiě

  xiàn
  qián
  zhī
  jiàn  chū
  guò
  biàn
  cái
  tiān

  wēi
  miào
  shé
  gēn  shé
  gēn

  chū

  jìn
  yīn
  shēng
  hǎi  yīn
  shēng

  chū

  qiè
  yán

  hǎi

  chēng
  yáng
  zàn
  tàn

  qiè

  lái
  zhū
  gōng

  hǎi

  qióng
  wèi
  lái


  xiāng


  duàn

  jìn


  jiè  zhōu
  biàn


  shì

  kōng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng

  jìn

  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn


  zàn
  nǎi
  jìn

  ér

  kōng
  jiè
  nǎi
  zhì
  fán
  nǎo

  yǒu
  jìn
  zàn
  tàn

  yǒu
  qióng
  jìn

  niàn
  niàn
  xiāng  yǒu
  jiàn
  duàn

  shēn

  yǒu

  yàn  shàn
  nán


  yán
  guǎng
  广
  xiū
  gōng
  yǎng
  zhě

  su ǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè

  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè

  chà

  wēi
  chén
  zhōng
  yǒu

  qiè
  shì
  jiè

  wēi
  chén
  shù

  suǒ

  zhǒng
  zhǒng


  hǎi
  huì
  wéi
  rào
  xián
  hèng
  yuàn
  shēn
  xìn
  jiě

  xiàn
  qián
  zhī
  jiàn  shàng
  miào
  zhū
  gōng
  yǎng

  ér
  wéi
  gōng
  yǎng

  suǒ
  wèi
  huá
  yún

  mán
  yún

  tiān
  yīn
  yuè
  yún

  tiān
  sǎn
  gài
  yún

  tiān

  fu
  yún

  tiān
  zhǒng
  zhǒng
  xiāng


  xiāng

  shāo
  xiāng


  xiāng


  shì
  děng
  yún  liàng  shān
  wáng

  rán
  zhǒng
  zhǒng
  dēng


  dēng

  yóu
  dēng

  zhū
  xiāng
  yóu
  dēng  dēng
  zhù  shān  dēng
  yóu


  hǎi
  shuǐ  shì
  děng
  zhū
  gōng
  yǎng


  cháng
  wéi
  gōng
  yǎng

  shàn
  nán


  zhū
  gōng
  yǎng
  zhōng


  gōng
  y ǎng
  zuì

  suǒ
  wèi

  shuō
  xiū
  xíng
  gōng
  yǎng  zhòng
  shēng
  gōng
  yǎng

  shè
  shòu
  zhòng
  shēng
  gōng
  yǎng

  dài
  zhòng
  shēng

  gōng
  yǎng

  qín
  xiū
  shàn
  gēn
  gōng
  yǎng


  shě  gōng
  yǎng

  xīn
  gōng
  yǎng

  shàn
  nán  qián
  gōng
  yǎng

  liàng
  gōng
  gōng
  yǎng

  niàn
  gōng


  bǎi
  fēn
  qiān
  fēn
  bǎi
  qiān

  zhī

  yóu

  fēn

  jiā
  luó
  fēn

  suàn
  fēn

  shù
  fēn


  fēn

  yōu


  shā
  tuó
  fēn  zhū

  lái
  zūn
  zhòng

  shuō
  xíng
  chū
  shēng
  zhū  ruò
  zhū


  xíng

  gōng
  yǎng  chéng
  jiù
  gōng
  yǎng

  lái


  shì
  xiū
  xíng

  shì
  zhēn
  gōng
  yǎng  guǎng
  广

  zuì
  shèng
  gōng
  yǎng


  kōng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng

  jìn

  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn


  gòng
  nǎi
  jìn

  ér

  kōng
  jiè
  nǎi
  zhì
  fán
  nǎo


  jìn
  gōng
  yǎng


  yǒu
  jìn

  niàn
  niàn
  xiāng  yǒu
  jiàn
  duàn

  shēn

  yǒu

  yàn  shàn
  nán


  yán
  chàn
  chú

  zhàng
  zhě
  niàn  guò


  shǐ
  jié
  zhōng

  yóu
  tān
  chēn
  chī


  shēn
  kǒu


  zuò
  zhū
  è  liàng

  biān

  ruò

  è

  yǒ u

  xiāng
  zhě

  jìn

  kōng
  jiè

  néng
  róng
  shòu


  jīn


  qīng
  jìng
  sān


  biàn


  jiè

  wēi
  chén
  chà


  qiè
  zhū  zhòng
  qián

  chéng
  xīn
  chàn
  huǐ

  hòu


  zào

  héng
  zhù
  jìng
  jiè

  qiè
  gōng  shì

  kōng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng

  jìn

  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn


  chàn
  nǎi
  jìn

  ér

  kōng
  jiè
  nǎi
  zhì
  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo


  jìn
  chàn
  huǐ

  yǒu
  qióng
  jìn

  niàn
  niàn
  xiāng  yǒu
  jiàn
  duàn

  shēn

  yǒu

  yàn  shàn
  nán


  yán
  suí

  gōng

  zhě

  suǒ
  yǒu
  jìn

  jiè

  kōng
  jiè

  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè

  chà

  wēi
  chén
  shù
  zhū


  lái

  cóng
  chū

  xīn

  wéi

  qiè
  zhì

  qín
  xiū

  shēn
  mìng

  jīng


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  jié  jié
  zhōng

  shě


  shuō


  shuō

  chà

  wēi
  chén
  shù
  tóu

  shǒu  shì

  qiè
  nán
  xíng

  xíng

  yuán
  mǎn
  zhǒng
  zhǒng

  luó

  mén

  zhèng

  zhǒng
  zhǒng


  zhì


  chéng
  jiù
  zhū


  shàng
  bān
  niè
  pán

  fēn

  shè


  suǒ
  yǒu
  shàn
  gēn


  jiē
  suí
  shí
  fāng

  qiè
  shì
  jiè

  liù


  shēng

  qiè
  zhǒng
  lèi

  suǒ
  yǒu
  gōng


  nǎi
  zhì

  chén


  jiē
  suí


  shí
  fāng
  sān
  shì

  qiè
  shēng
  wén


  zhī


  yǒu
  xué


  xué

  suǒ
  yǒu
  gōng  jiē
  suí  qiè


  su ǒ
  xiū

  liàng
  nán
  xíng

  xíng

  zhì
  qiú

  shàng
  zhèng
  děng  guǎng
  广

  gōng  jiē
  suí  shì

  kōng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng
  jiè
  jìn

  zhòng
  shēng

  jìn

  zhòng
  shēng
  fán
  nǎo
  jìn  suí


  yǒu
  qióng
  jìn

  niàn
  niàn
  xiāng  yǒu
  jiàn
  duàn

  shēn

  yǒu

  yàn

  精彩推荐
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>