<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  金刚经

  《金刚经》是佛教重要经典。根据不同译本,全名略有不同,鸠摩罗什所译全名为《金刚般若(bōrě)波罗蜜经》,唐玄奘译本则为《能断金刚般若波罗蜜经》, 梵文 vajracchedika-praj?āpāramitā-sūtra。《金刚经》传入中国后,自东晋?#25945;?#26397;共有六个译本,以鸠摩罗什所译《金刚般若波罗蜜经》最为流行..[详情]

  当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 金刚经 >

  金刚经注音版

  [金刚经] 发表时间:2014-03-14 作者:唐玄奘 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  法会因由分第一


  shì

  wén


  shí

  zài
  shě
  wèi
  guó


  shù  yuán
  qiū
  zhòng
  qiān
  èr
  bǎi

  shí
  rén


  ěr
  shí
  shì
  zūn

  shí
  shí

  zhuo

  chí  shě
  wèi
  dài
  chéng


  shí  chéng
  zhōng


  huán
  zhì
  běn
  chǔ

  fàn
  shí


  shōu
  zuò
  ér
  zuò

  善现启请分第二

  shí
  zháng
  lǎo
  zài

  zhòng
  zhōng


  cóng
  zuò


  piān
  tǎn
  yòu
  jiān

  yòu

  zhuo  zhǎng
  gōng
  jìng

  ér
  bái

  yán


  yǒu
  shì
  zūn


  lái
  shàn

  niàn
  zhū  shàn

  zhǔ
  zhū  shì
  zūn

  shàn
  nán


  shàn

  rén


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn

  yún

  yīng
  zhù

  yún

  xiáng


  xīn


  yán

  shàn
  zāi
  shàn
  zāi  suǒ
  shuō


  lái
  shàn

  niàn
  zhū  shàn

  zhǔ
  zhū
  jīn

  tīng

  dāng
  wéi

  shuō

  shàn
  nán


  shàn

  rén


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn

  yīng

  shì
  zhù


  shì
  xiáng


  xīn

  wéi
  rán

  shì
  zūn

  yuàn
  yao

  wén

  大乘正宗分第三


  gào
  zhū


  yīng

  shì
  xiáng


  xīn

  suǒ
  yǒu

  qiē
  zhòng
  shēng
  zhī
  lèi

  ruò
  luǎn
  shēng

  ruò
  tāi
  shēng

  ruò
  shī
  湿
  shēng

  ruò
  huà
  shēng

  ruò
  yǒu


  ruò  ruò
  yǒu
  xiǎng

  ruò

  xiǎng

  ruò
  fēi
  yǒu
  xiǎng
  fēi

  xiǎng


  jiē
  lìng  niè
  pán
  ér
  miè

  zhī


  shì
  miè


  liàng

  shù

  biān
  zhòng
  shēng

  shí

  zhòng
  shēng

  miè

  zhě

  ruò


  yǒu

  xiànɡ

  rén
  xiànɡ

  zhòng
  shēng
  xiànɡ

  shòu
  寿
  zhě
  xiànɡ


  fēi  妙行无住分第四
  yīng

  suǒ
  zhù

  xíng


  shī

  suǒ
  wèi

  zhù


  shī


  zhù
  shēng
  xiāng
  wèi
  chù


  shī  yīng

  shì

  shī


  zhù


  xiànɡ

  ruò  zhù
  xiànɡ

  shī  liang  yún


  dōng
  fāng

  kōng


  liang
  fǒu
  shì
  zūn

  nán

  西
  běi
  fāng


  wéi
  shàng
  xià

  kōng  liang
  fǒu
  shì
  zūn
  zhù
  xiànɡ

  shī


  shì  liang  dàn
  yīng

  suǒ
  jiào
  zhù

  如理实见分第五  yún
  shēn
  xiànɡ
  jiàn

  lái
  fǒu
  shì
  zūn
  shēn
  xiànɡ

  jiàn

  lái


  lái
  suǒ
  shuō
  shēn
  xiànɡ


  fēi
  shēn
  xiànɡ


  gào
  fán
  suǒ
  yǒu
  xiànɡ

  jiē
  shì

  wàng

  ruò
  jiàn
  zhū
  xiànɡ
  fēi
  xiànɡ


  jiàn

  lái

  正信稀有分第六
  bái

  yán

  shì
  zūn


  yǒu
  zhòng
  shēng


  wén

  shì
  yán
  shuō
  zhāng


  shēng
  shí
  xìn
  fǒu


  gào

  zuò
  shì
  shuō


  lái
  miè
  hòu

  hòu

  bǎi
  suì

  yǒu
  chí
  jiè
  xiū

  zhě  zhāng


  néng
  shēng
  xìn
  xīn  wéi
  shí

  dāng
  zhī
  shì
  rén

  èr

  sān  ér
  zhǒng
  shàn
  gēn
  liàng
  qiān
  wàn

  suǒ

  zhǒng
  zhū
  shàn
  gēn

  wén
  shì
  zhāng


  nǎi
  zhì

  niàn
  shēng
  jìng
  xìn
  zhě


  lái

  zhī

  jiàn

  shì
  zhū
  zhòng
  shēng  shì

  liàng  shì
  zhū
  zhòng
  shēng
  xiànɡ

  rén
  xiànɡ

  zhòng
  shēng
  xiànɡ

  shòu
  寿
  zhě
  xiànɡ  xiànɡ  fēi

  xiànɡ

  shì
  zhū
  zhòng
  shēng

  ruò
  xīn

  xiànɡ


  wéi
  zhuo

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě

  ruò


  xiànɡ


  zhuo

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě

  ruò

  fēi

  xiànɡ


  zhuo

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě

  shì


  yīng
  yīng

  fēi  shì
  lái
  cháng
  shuō


  děng

  qiū

  zhī

  shuō
  fa
  zhě


  shàng
  yīng
  shě


  kuàng
  fēi


  无得无说分第七  yún  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān

  lái
  yǒu
  suǒ
  shuō
  fa

  yán  jiě

  suǒ
  shuō  yǒu
  dìng


  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān

  yǒu
  dìng  lái

  shuō


  lái
  suǒ
  shuō
  fa

  jiē


  shuō

  fēi


  fēi
  fēi


  suǒ

  zhě  qiē
  xián
  shèng

  jiē


  wéi

  ér
  yǒu
  chā
  bié

  依法出生分第八  yún


  ruò
  rén
  mǎn
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  bǎo


  yòng

  shī

  shì
  rén
  suǒ
  nìng
  wéi
  duō
  fǒu
  yán

  shèn
  duō

  shì
  zūn

  shì
  fēi


  xìng

  shì


  lái
  shuō


  duō

  ruò

  yǒu
  rén  jīng
  zhōng

  shòu
  chí
  nǎi
  zhì  děng

  wéi

  rén
  shuō  shèng  qiē
  zhū  zhū

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān
  jiē
  cóng

  jīng
  chū

  suǒ
  wèi


  zhě


  fēi  分第九  yún  tuó
  huán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
  tuó
  huán
  guǒ
  fǒu
  yán
  shì
  zūn


  tuó
  huán
  míng
  wéi

  liú

  ér

  suǒ

  shēng
  xiāng
  wèi
  chù


  shì
  míng

  tuó
  huán  yún  tuó
  hán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
  tuó
  hán
  guǒ
  fǒu
  yán
  shì
  zūn


  tuó
  hán
  míng

  wǎng
  lái

  ér
  shí

  wǎng
  lái

  shì
  míng

  tuó
  hán  yún


  ā
  nuó
  hán
  néng
  zuò
  shì
  niàn  ā
  nuó
  hán
  guǒ
  fǒu
  yán
  shì
  zūn

  ā
  nuó
  hán
  míng
  wéi

  lái

  ér
  shí


  lái

  shì

  míng
  ā
  nuó
  hán  yún


  ā
  luó
  hàn
  néng
  zuò
  shì
  niàn  ā
  luó
  hàn
  dào
  fǒu
  yán
  shì
  zūn

  shí

  yǒu


  míng
  ā
  luó
  hàn

  shì
  zūn

  ruò
  ā
  luó
  hàn
  zuò
  shì
  niàn  ā
  luó
  hàn
  dào


  wéi
  zhuo

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě

  shì
  zūn


  shuō  zhèng
  sān
  mèi

  rén
  zhōng
  zuì
  wéi  shì
  ā
  luó
  hàn

  shì
  zūn  zuò
  shì
  niàn


  shì


  ā
  luó
  hàn

  shì
  zūn


  ruò
  zuò
  shì
  niàn  ā
  luó
  hàn
  dào

  shì
  zūn


  shuō


  t

  shì
  yào
  a
  lán
  nuó
  xíng
  zhě

  shí

  suǒ
  xíng

  ér
  míng
  shì
  yào
  ā
  lán
  nuó
  xíng

  净土分第十


  gào


  yún  lái

  zài
  rán
  dēng

  suǒ  yǒu
  suǒ

  fǒu
  shì
  zūn


  lái
  zài
  rán
  dēng

  suǒ  shí

  suǒ
  yún
  zhuāng
  yán


  fǒu
  shì
  zūn

  zhuāng
  yán


  zhě


  fēi
  zhuāng
  yán

  shì
  míng
  zhuāng
  yán

  shì

  zhū


  yīng

  shì
  shēng
  qīng
  jìng
  xīn


  yīng
  zhù

  shēng
  xīn


  yīng
  zhù
  shēng
  xiāng
  wèi
  chù

  shēng
  xīn

  yīng

  suǒ
  zhù
  ér
  shēng

  xīn  yǒu
  rén

  shēn  shān
  wáng  yún


  shì
  shēn
  wéi

  fǒu
  yán

  shèn


  shì
  zūn


  shuō
  fēi
  shēn

  shì
  míng

  shēn

  注:由于本文太长,我们对内容进行了分页

  精彩推荐
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>