<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  观无量寿经

  《观无量寿经》,简称《观经》。与《阿弥陀经》、《无量寿经》合称净土三部经。宋畺良耶舍译。另有异译一种,已佚。此经进一步发挥了《无量寿经》的净土思想,叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请,在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相?#22270;?#20048;净土庄严的十六种观想方法(十六观)...[详情]

  观无量寿经注音

  [观无量寿经] 发表时间:2015-01-21 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  \

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

  刘宋西域三藏法师礓良耶舍译


  shì

  wén


  shí

  zài
  wáng
  shè
  chéng

  shé

  shān
  zhōng
  qiū
  zhòng
  qiān
  èr
  bǎi

  shí
  rén
  sān
  wàn
  èr
  qiān

  wén
  shū
  shī


  wáng

  ér
  wéi
  shàng
  shǒu

  ěr
  shí
  wáng
  shè
  dài
  chéng
  yǒu

  tài

  míng
  ā
  shé
  shì

  suí
  shùn
  tiáo

  è
  yǒu
  zhī
  jiào

  shōu
  zhí

  wáng
  pín

  suō
  luó

  yōu

  zhì


  chóng
  shì
  nèi

  zhì
  zhū
  qún
  chén
  wǎng

  guó
  tài

  rén

  míng
  wéi  gōng
  jìng

  wáng

  zǎo

  qīng
  jìng

  chǎo

  yòng


  shēn;
  zhū
  yīng
  luò
  zhōng

  chéng

  táo
  jiāng  shàng
  wáng

  ěr
  shí

  wáng

  shí
  chǎo
  yǐn
  jiāng

  qiú
  shuǐ
  shù
  kǒu

  shù
  kǒu
  zhǎng
  gōng
  jìng

  xiàng

  shé

  shān

  yáo

  shì
  zūn

  ér
  zuò
  shì
  yán  jiān
  lián

  shì

  qīn
  yǒu

  yuàn
  xīng

  bēi

  shòu


  jiè

  shí

  jiān
  lián


  yīng
  sǔn
  fēi


  zhì
  wáng
  suǒ
  shì

  shòu
  wáng

  jiè

  shì
  zūn

  qiǎn
  zūn
  zhě

  lóu


  wèi
  wáng
  shuō  shì
  shí
  jiān

  jīng
  sān  wáng
  shí
  chǎo  wén  yán


  yuè

  shí
  ā
  shé
  shì

  wèn
  shǒu
  mén
  rén


  wáng
  jīn
  zhě

  yóu
  cún
  zài


  shí
  shǒu
  mén
  rén
  bài
  yán


  wáng

  guó
  tài

  rén

  shēn

  chǎo


  yīng
  luò
  chéng
  jiāng

  chí
  yòng
  shàng
  wáng

  shā
  mén

  lián  lóu


  cóng
  kōng
  ér
  lái

  wèi
  wáng
  shuō
  jìn
  zhì

  shí
  ā
  shé
  shì

  wén  yuē  shì
  zéi


  zéi
  wéi
  bàn

  shā
  mén
  è
  rén

  huàn
  huò
  zhòu
  shù

  lìng

  è
  wáng

  duō

  zhí

  jiàn


  hài  shí
  yǒu

  chén

  míng
  yuē
  yuè
  guāng

  cōng
  míng
  duō
  zhì


  wèi
  wáng
  zuò


  bài
  yán


  wáng

  chén
  wén

  tuó
  lùn
  jīng
  shuō

  jié
  chū

  lái

  yǒu
  zhū
  è
  wáng

  tān
  guó
  wèi


  shā
  hài
  wàn

  qiān

  wèi
  céng
  wén
  yǒu

  dào
  hài


  wáng
  jīn
  wéi

  shā

  zhī
  shì


  chà

  zhǒng

  chén

  rěn
  wén

  shì
  zhān
  tuó
  luó


  děng  zhù  shí
  èr

  chén

  shuō


  jìng


  shǒu
  àn
  jiàn

  què
  xíng
  ér
  tuì
  退

  shí
  ā
  shé
  shì

  jīng

  huáng


  gào


  yán  wèi

  bài
  yán


  wáng

  shèn

  hài


  wáng
  wén  chàn
  huǐ
  qiú
  jiù


  biàn
  便
  shě
  jiàn

  zhǐ

  hài


  chì

  nèi
  guān


  zhì
  shēn
  gōng


  lìng

  chū

  shí
  wéi  bèi
  yōu  chóu
  yōu
  qiáo
  cuì

  yáo
  xiàng

  shé

  shān

  wèi

  zuò


  ér
  zuò
  shì
  yán


  lái
  shì
  zūn

  zài

  zhī
  shí

  héng
  qiǎn
  ā
  nán

  lái
  wèi
  wèn  jīn
  chóu
  yōu

  shì
  zūn
  wēi
  zhòng


  yóu

  jiàn

  yuàn
  qiǎn

  lián

  zūn
  zhě
  ā
  nán  xiāng
  jiàn

  zuò
  shì  bēi


  lèi

  yáo
  xiàng  wèi

  tóu
  qǐng

  ěr
  shí
  shì
  zūn

  zài

  shé

  shān

  zhī
  wéi


  xīn
  zhī
  suǒ
  niàn


  chì


  jiān
  lián


  ā
  nán

  cóng
  kōng
  ér
  lái


  cóng

  shé

  shān  wáng
  gōng
  chū

  shí
  wéi


  tóu

  jiàn
  shì
  zūn
  shì
  jiā
  móu  shēn

  jīn


  zuò
  bǎi
  bǎo
  lián
  huā


  lián
  shì
  zuǒ

  ā
  nán
  shì
  yòu

  shì
  fàn

  shì
  zhū
  tiān

  zài

  kōng
  zhōng  tiān
  huā

  chí
  yòng
  gōng
  yǎng

  shí
  wéi  jiàn

  shì
  zūn


  jué
  yīng
  luò


  shēn
  tóu


  háo

  xiàng


  yán

  shì
  zūn  宿

  zuì

  shēng

  è


  shì
  zūn

  yǒu

  děng
  yīn
  yuán

  duō

  gòng
  wéi
  juàn
  shǔ

  wéi
  yuàn
  shì
  zūn

  wèi

  guǎng
  广
  shuō

  yōu
  nǎo
  chù


  dāng
  wǎng
  shēng  yán


  zhuó
  è
  shì  zhuó
  è
  chù  è
  饿
  guǐ
  chù
  shēng
  yíng
  mǎn

  duō

  shàn


  yuàn

  wèi
  lái


  wén
  è
  shēng


  jiàn
  è
  rén

  jīn
  xiàng
  shì
  zūn  tóu


  qiú
  āi
  chàn
  huǐ

  wéi
  yuàn


  jiāo

  guān

  qīng
  jìng

  chù

  ěr
  shí
  shì
  zūn

  fàng
  méi
  jiān
  guāng


  guāng
  jīn


  biàn
  zhào
  shí
  fāng

  liàng
  shì
  jiè

  huán
  zhù

  dǐng

  huà
  wéi
  jīn
  tái
  shān

  shí
  fāng
  zhū

  jìng
  miào
  guó


  jiē

  zhōng
  xiàn

  huò
  yǒu
  guó  bǎo

  chéng


  yǒu
  guó


  chún
  shì
  lián
  huā


  yǒu
  guó
  zài
  tiān
  gōng


  yǒu
  guó

  jìng

  shí
  fāng
  guó


  jiē

  zhōng
  xiàn

  yǒu

  shì
  děng

  liàng
  zhū

  guó


  yán
  xiǎn

  guān

  lìng
  wéi


  jiàn

  shí
  wéi


  bài

  yán

  shì
  zūn

  shì
  zhū  suī

  qīng
  jìng

  jiē
  yǒu
  guāng
  míng


  jīn

  shēng


  shì
  jiè
  ā

  tuó

  suǒ

  wéi
  yuàn
  shì
  zūn

  jiāo


  wéi

  jiāo

  zhèng
  shòu

  ěr
  shí
  shì
  zūn


  biàn
  便
  wēi
  xiào

  yǒu


  guāng

  cóng

  kǒu
  chū  guāng
  zhào
  pín

  suō
  luó
  wáng
  dǐng

  ěr
  shí

  wáng

  suī
  zài
  yōu


  xīn
  yǎn

  zhàng

  yáo
  jiàn
  shì
  zūn

  tóu
  miàn
  zuò  rán
  zēng
  jìn

  chéng
  ā

  hán

  精?#37322;?#33616;
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>