<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  阿弥陀经

  佛教经典。亦称《小无量寿经》,简称《小经》。与《无量寿经》、《观无量寿经》合称净土三经。一般认为在1~2世?#38464;?#24230;贵霜王朝时期已流行于犍陀罗地区。《阿弥陀经》是释迦牟尼佛在憍萨罗国舍卫城的南方祇园精舍,与长老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。..[详情]

  当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 阿弥陀经 >

  佛说阿弥陀经注音版

  [阿弥陀经] 发表时间:2014-03-14 作者:姚秦鸠摩罗什 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  \

  (如发现注音?#20889;?#35823;,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

  姚秦三藏法师鸠摩罗什译
  南无本师释迦牟尼佛(三称)

  【开经偈】

  无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,
  我今见闻得受持,愿解如来真实义。

  【莲池赞】

  莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。
  南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)
  南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)


  shì

  wén


  shí


  zài
  shè
  wèi
  guó


  shù  yuán
  qiū
  sēng

  qiān
  èr
  bǎi

  shí
  rén


  jiē
  shì

  ē
  luó
  hàn

  zhòng
  suǒ
  zhī
  shì

  zhǎng
  lǎo
  shè


  jiān
  lián  jiā
  shè  jiā
  zhān
  yán
  chī
  luó  duō

  zhōu

  pán
  tuó
  qié

  nán
  tuó

  ē
  nán
  tuó

  luó
  hóu
  luó

  jiāo
  fàn  bīn
  tóu


  luó
  duò

  jiā
  liú
  tuó
  jié
  bīn
  luó

  ē
  nóu
  lóu
  tuó


  shì
  děng
  zhū
  bìng
  zhū


  wén
  shū
  shī


  wáng


  ē

  duō
  p ú


  qián
  tuó

  cháng
  jīng
  jìn

  shì
  děng
  zhū

  shì

  huán
  yīn
  děng


  liàng
  zhū
  tiān

  zhòng


  ěr
  shí

  gào
  zhǎng
  lǎo
  shè  cóng
  shì

  西
  fāng

  guò
  shí
  wàn

  亿  yǒu
  shì
  jiè
  míng
  yuē

  yǒu


  hào
  ē

  tuó

  jīn
  xiàn
  zài
  shuō


  shè  míng
  wéi
  guó
  zhòng
  shēng


  yǒu
  zhòng


  dàn
  shòu
  zhū  míng  yòu
  shè

  guó  chóng
  lán
  shǔn


  chóng
  luó
  wǎng


  chóng
  háng
  shù

  jiē
  shì

  bǎo
  zhōu

  wéi
  rào

  shì


  guó
  míng
  wéi  yòu
  shè

  guó


  yǒu

  bǎo
  chí


  gōng

  shuǐ
  chōng
  mǎn

  zhōng

  chí

  chún

  jīn
  shā
  biān
  jiē
  dào

  jīn

  yín

  liú

  chéng

  shàng
  yǒu
  lóu
  jīn

  yín

  liú

  chē


  chì
  zhū


  nǎo
  ér
  yǎn
  shì
  zhī

  chí
  zhōng
  lián
  huā  chē
  lún

  qīng

  qīng
  guāng

  huáng

  huáng
  guāng

  chì

  chì
  guāng

  bái

  bái
  guāng

  wēi
  miào
  xiāng
  jié

  shè

  guó


  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán

  yòu
  shè

  guó


  cháng
  zuò
  tiān
  yuè

  huáng
  jīn
  wéi


  zhòu

  liù
  shí


  tiān
  màn
  tuó
  luó
  huā  zhòng
  shēng

  cháng

  qīng
  dàn


  ch éng
  zhòng
  miào
  huā

  gòng
  yǎng

  fāng
  shí
  wàn

  亿
  shí
  shí

  hái
  dào
  běn
  guó

  fàn

  jīng
  xíng

  shè

  guó


  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán  shè
  guó
  cháng
  yǒu
  zhǒng
  zhǒng

  miào


  zhī
  niǎo

  bái


  kǒng
  què

  yīng


  shè


  jiā
  líng
  pín
  qié

  gòng
  mìng
  zhī
  niǎo

  shì
  zhū
  zhòng
  niǎo

  zhòu

  liù
  shí

  chū


  yīn


  yīn
  yǎn
  chàng

  gēn  fēn


  shèng
  dào
  fēn


  shì
  děng
  zhòng
  shēng

  wén
  shì
  yīn


  jiē

  niàn


  niàn


  niàn
  sēng

  shè

  wèi

  ni ǎo

  shí
  shì
  zuì
  bào
  suǒ
  shēng

  suǒ

  zhě
  guó  sān
  è
  dào

  shè

  guó


  shàng

  è
  dào
  zhī
  míng


  kuàng
  yǒu
  shí

  shì
  zhū
  zhòng
  niǎo

  jiē
  shì
  ē

  tuó  lìng

  yīn
  xuān
  liú

  biàn
  huà
  suǒ
  zuò

  shè

  guó


  wēi
  fēng
  chuī
  dòng
  zhū
  bǎo
  hàng
  shù


  bǎo
  luó
  wǎng

  chū
  wēi
  miào
  yīn  bǎi
  qiān
  zhǒng
  yuè

  tóng
  shí

  zuò

  wén
  shì
  yīn
  zhě


  rán
  jiē
  shēng
  niàn


  niàn


  niàn
  sēng
  zhī
  xīn

  shè

  guó


  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán

  shè


  yún


  hào
  ē

  tuó

  shè

  guāng
  míng

  liàng

  zhào
  shí
  fāng
  guó


  suǒ
  zhàng
  ài

  shì

  hào
  wéi
  ē

  tuó

  yòu
  shè

  shòu
  寿
  mìng  rén
  mín


  liàng

  biān
  ē
  sēng

  jié


  míng
  ē

  tuó

  shè  ē

  tuó


  ché ng


  lái


  jīn
  shí
  jié

  yòu
  shè

  yǒu

  liàng

  biān
  shēng
  wén  jiē
  ē
  luó
  hàn

  fēi
  shì
  suàn
  shù
  zhī
  suǒ
  néng
  zhī

  zhū


  zhòng
  shì

  shè

  gu ó


  chéng
  jiù

  shì
  gōng

  zhuāng
  yán

  yòu
  shè

  guó


  zh òng
  shēng
  shēng
  zhě

  jiē
  shì
  ē


  zhì


  zhōng
  duō
  yǒu

  shēng

  chù


  shù
  shèn
  duō

  fēi
  shì
  suàn
  shù
  suǒ
  néng
  zhī
  zhī

  dàn  liàng

  biān
  ē
  sēng

  shuō

  shè  zhòng
  shēng
  wén
  zhě

  yīng
  dāng

  yuàn

  yuàn
  shēng

  guó

  suǒ

  zhě

  shì
  zhū
  shàng
  shàn
  rén

  huì

  chù

  shè


  shǎo
  shàn
  gēn
  yīn
  yuán


  shēng

  guó

  shè  ruò
  yǒu
  shàn
  nán


  shàn

  rén

  wén
  shuō
  ē

  tuó


  zhí
  chí
  míng
  hào

  ruò  ruò
  èr


  ruò
  s ān


  ruò  ruò  ruò
  liù


  ruò
  xīn

  luàn


  rén
  lín
  mìng
  zhōng
  shí

  ē

  tuó


  zh ū
  shèng
  zhòng

  xiàn
  zài

  qián

  shì
  rén
  zhōng
  shí

  xīn

  diān
  dǎo  wǎng
  shēng
  ē

  tuó  guó


  shè  w ǒ
  jiàn
  shì  shuō

  yán

  ruò
  yǒu
  zhòng
  shēng

  wén
  shì
  shuō
  zhě

  yīng
  dāng

  yuàn

  shēng

  guó


  shè

  jīn
  zhě

  zàn
  tàn
  ē

  tuó

  gōng

  zhī


  dōng
  fāng

  yǒu
  ē
  chù

  xiàng

  guāng


  miào
  yīn  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  guó

  chū
  guǎng
  广
  cháng
  shé
  xiàng

  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng

  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng

  shè  nán
  fāng
  shì
  ji è
  yǒu

  yuè
  dēng


  míng
  wén
  guāng  yàn
  jiān
  dēng


  w ú
  liàng
  jīng
  jìn  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  guó

  chū
  guǎng
  广
  cháng
  shé
  xiàng

  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng

  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng

  shè
  西
  fāng
  shì
  jiè
  yǒu

  liàng
  shòu
  寿  liàng
  xiàng  liàng
  chuáng  guāng  míng


  bǎo
  xiàng


  jìng
  guāng  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  guó

  chū
  guǎng
  广
  cháng
  shé
  xiàng

  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng

  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng


  y í
  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng

  shè  běi
  fāng
  shì
  ji è
  yǒu
  yàn
  jiān


  zuì
  shèng
  yīn


  nán
  shēng


  wǎng
  míng  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  guó

  chū
  guǎng
  广
  cháng
  shé
  xiàng

  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng

  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng

  shè  xià
  fāng
  shì
  ji è
  yǒu
  shī  míng
  wén


  míng
  guāng  chuáng


  chí
  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  guó

  chū
  guǎng
  广
  cháng
  shé
  xiàng

  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng

  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng


  y í
  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng

  shè  shàng
  fāng
  shì
  jiè
  yǒu
  fàn
  yīn


  xiù
  宿
  wáng


  xiāng
  shàng


  xiāng
  guāng  yàn
  jiān
  bǎo
  huā
  yǎn
  shēn


  suō
  luó
  shù
  wáng


  bǎo
  huā  jiàn

  qiè


  shān  shì
  děng
  héng

  shā
  shù
  zhū

  guó

  chū
  guǎng
  广
  cháng
  shé
  xiàng

  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  shuō
  chéng
  shí
  yán


  děng
  zhòng
  shēng

  dāng
  xìn
  shì
  chēng
  zàn
  gōng  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng

  shè


  yún
  míng
  wéi

  qiè
  zhū

  suǒ

  niàn
  jīng

  shè  ruò
  yǒu
  shàn
  nán


  shàn

  rén

  wén
  shì
  jīng
  shòu
  chí
  zhě


  wén
  zhū

  míng
  zhě

  shì
  zhū
  shàn
  nán


  shàn

  rén

  jiē
  wéi

  qiè
  zhū

  zhī
  suǒ

  niàn

  jiē


  tuì
  退
  zhuǎn

  ē
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān  shì

  shè
  děng
  jiē
  dāng
  xìn
  shòu
  zhū

  suǒ
  shuō

  shè  ruò
  yǒu
  rén


  yuàn

  jīn

  yuàn

  dāng

  yuàn


  shēng
  ē

  tuó

  guó
  zhě

  shì
  zhū
  rén
  děng

  jiē


  tuì
  退
  zhuǎn

  ē
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān

  guó


  ruò

  shēng

  ruò
  jīn
  shēng

  ruò
  dāng
  shēng

  shì

  shè  zhū
  shàn
  nán


  shàn

  rén

  ruò
  yǒu
  xìn
  zhě

  yīng
  dāng

  yuàn

  shēng

  guó


  shè

  jīn
  zhě

  chēng
  zàn
  zhū

  gōng  zhū

  děng


  chēng
  zàn

  gōng


  ér
  zuò
  shì
  yán

  shì
  jiā
  móu  néng
  wéi
  shèn
  nán

  yǒu
  zhī
  shì

  néng

  suō

  guó  zhuó
  è
  shì

  jié
  zhuó

  jiàn
  zhuó

  fán
  nǎo
  zhuó

  zhòng
  shēng
  zhuó

  mìng
  zhuó
  zhōng


  ē
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān  wèi
  zhū
  zhòng
  shēng

  shuō
  shì

  qiè
  shì
  jiān
  nán
  xìn
  zhī


  shè  dāng
  zhī  zhuó
  è
  shì

  xíng

  nán
  shì


  ē
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān  wèi

  qiè
  shì
  jiān
  shuō

  nán
  xìn
  zhī


  shì
  wéi
  shèn
  nán


  shuō

  jīng


  shè
  zhū

  qiū


  qiè
  shì
  jiān
  tiān
  rén
  ē
  xiū
  luó
  děng

  wén

  suǒ
  shuō

  huān

  xìn
  shòu

  zuò

  ér
  qiè

  zhàng
  gēn
  běn

  shēng
  jìng

  tuó
  luó

  精?#37322;?#33616;
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>