<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  地藏经

  地藏经中文版本是唐朝高僧实叉难陀翻译的又称地藏菩萨本愿经地藏本愿经地藏本行经地藏本誓力经收於大正藏第十三册 经中记载了释迦牟尼佛在忉利天宫欲界六天的第二层天为母亲摩耶夫人说法地藏经是一部记载着万物众生其生老病死的过程及如何..[详情]

  地藏经注音版

  [地藏经] 发表时间2014-03-20 作者?#20309;?#30693; [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  如发现注音?#20889;?#35823;请您联系我们便于我们及?#26412;?#27491;QQ1300659095感恩

  恭请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲护持

  稽首本然净心地  无尽佛藏大慈尊
  南方世界涌香云  香雨花云及花雨
  宝雨宝云无数种  为祥为瑞遍庄严
  天人问佛是何因  佛言地藏菩萨至
  三世如来同赞叹  十方菩萨共皈依
  我今宿植善因缘  称扬地藏真功德
  慈因积善誓救众生?#31181;?#37329;锡振开地狱之门掌上明珠光摄大千世界智慧音里吉祥云中为阎浮提苦众生作大证明功德主大悲大愿大圣大慈本尊地藏菩萨摩诃萨
  南无地藏王菩萨三称
  南无本师释迦牟尼佛三称

  开经偈

  无上甚深微妙法  百千万劫?#35328;?#36935;
  我今见闻得受持  愿解如来真实义
  唐于阗国三藏沙门实叉难陀译

  忉利天宫神通品第一


  shì
  w
  wén

  y
  shí

  zài
  do

  tin

  wèi
  m
  shu
  f

  r
  shí
  shí
  fn

  liàn
  shì
  jiè


  k
  shu

  k
  shu

  qiè
  zh  h


  ji
  lái

  huì

  zàn
  tàn
  shì
  ji
  móu  nén

  w
  zhuó
  è
  shì

  xiàn

  k
  s


  zhì
  huì
  shén
  tn
  zh


  tiáo

  n
  qián
  zhòn
  shn

  zh
  k
  yào
  f

  è
  qin
  shì
  zh

  wèn
  xùn
  shì
  zn

  shì
  shí


  lái
  hán
  xiào

  fàn
  bi
  qin
  wàn

  亿

  un
  mín
  yún

  su
  wèi

  yuán
  mn
  un
  mín
  yún  bi
  un
  mín
  yún


  zhì
  huì
  un
  mín
  yún


  b
  r
  un
  mín
  yún


  sn
  mèi
  un
  mín
  yún  xián
  un
  mín
  yún
  un
  mín
  yún


  n

  un
  mín
  yún


  u
  y
  un
  mín
  yún


  zàn
  tàn
  un
  mín
  yún

  fàn

  shì
  dn

  k
  shu
  un
  mín
  yún
  y

  yòu
  ch
  zhn
  zhn
  wi
  miào
  zh
  yn

  su
  wèi
  tán
  b
  luó

  yn

  sh
  b
  luó

  yn

  chàn

  b
  luó

  yn  y
  b
  luó

  yn

  chán
  b
  luó

  yn

  b
  r
  b
  luó

  yn


  bi
  yn

  x
  sh
  yn

  ji
  tu
  yn


  lòu
  yn

  zhì
  huì
  yn


  zhì
  huì
  yn

  sh
  z
  hu
  yn


  sh
  z
  hu
  yn

  yún
  léi
  yn


  yún
  léi
  yn

  ch

  shì
  dn

  k
  shu

  k
  shu
  yn
  y

  su

  shì
  jiè


  t
  fn

  t

  yu

  liàn

  亿
  tin
  lón
  u
  shén  dào
  do

  tin
  n

  su
  wèi

  tin
  wán
  tin

  do

  tin

  x
  yàn

  tin

  du
  shuài
  tuó
  tin

  huà

  tin

  t
  huà

  zài
  tin

  fàn
  zhòn
  tin

  fàn
  f
  tin


  fàn
  tin

  sho
  un
  tin


  liàn
  un
  tin

  un
  yn
  tin

  sho
  jìn
  tin


  liàn
  jìn
  tin

  biàn
  jìn
  tin


  shn
  tin


  ài
  tin

  un
  广
  u
  tin


  xin
  tin


  fán
  tin  tin

  shàn
  jiàn
  tin

  shàn
  xiàn
  tin


  ji
  jìn
  tin


  x
  shu
  luó
  tin

  ni
  zhì
  fi
  xin
  fi
  fi
  xin
  chù
  tin


  qiè
  tin
  zhòn

  lón
  zhòn

  u
  shén
  dn
  zhòn

  x
  lái

  huì


  yu
  t
  fn

  t


  su

  shì
  jiè

  hi
  shén

  jin
  shén


  shén

  shù
  shén

  shn
  shén


  shén

  chun

  shén

  miáo
  jià
  shén

  zhòu
  shén


  shén

  kn
  shén

  tin
  shén

  yn
  shí
  shén

  co

  shén


  shì
  dn
  shén

  ji
  lái

  huì


  yu
  t
  fn

  t


  su

  shì
  jiè

  zh

  u
  wán

  su
  wèi

  è

  u
  wán

  dàn
  xuè
  u
  wán

  dàn
  jn

  u
  wán

  dàn
  ti
  lun
  u
  wán

  xín
  bìn
  u
  wán

  shè

  u
  wán


  xn
  u
  wán  u
  wán


  ài
  jìn
  u
  wán


  shì
  dn
  u
  wán

  ji
  lái

  huì

  r
  shí
  shì
  ji
  móu


  ào
  wén
  sh
  sh

  f
  wán
  z  h


  r
  un
  shì

  qi
  zh
  tin
  lón
  u
  shén

  c
  shì
  jiè

  t
  shì
  jiè

  c

  t

  t

  t


  shì
  jn
  lái

  huì
  dào
  do

  tin
  zh

  r
  zh
  shù
  fu

  wén
  sh
  sh

  bái

  yán

  shì
  zn

  ruò
  y
  w
  shén


  qin
  jié

  duó


  nén

  zh


  ào
  wén
  sh
  sh  y

  yn
  un
  ù

  yóu

  jìn
  shù

  c
  ji
  shì

  zàn


  ji
  yun
  jié
  lái

  y


  dn


  wèi


  y
  chén
  jiù

  dn
  chén
  jiù

  wèi
  chén
  jiù

  wén
  sh
  sh

  bái

  yán

  shì
  zn

  w
  y


  ji
  xi
  shàn
  n

  zhèn

  ài
  zhì

  wén

  su
  yán


  dn
  xìn
  shòu

  xio
  u
  shn
  wén

  tin
  lón
  wèi
  lái
  shì
  zh
  zhòn
  shn
  dn

  su
  wén

  lái
  chén
  shí
  zh
  y


  huái
  怀

  huò

  shè
  sh
  使
  dn
  shòu

  wèi
  min
  xìn
  bàn

  wéi
  yuàn
  shì
  zn

  un
  广
  shu

  zàn  h


  yn

  zuò

  xín  yuàn

  ér
  nén
  chén
  jiù

  s

  shì


  ào
  wén
  sh
  sh
  sn
  qin

  qin
  shì
  jiè
  su
  yu
  co

  cón
  lín

  dào

  zhú
  wi

  shn
  shí
  wi
  chén
  shù

  zuò

  hén  hén

  sh


  sh

  jiè


  jiè
  zh
  nèi


  chén

  jié


  jié
  zh
  nèi

  su
  j
  chén
  shù

  jìn
  chn
  wéi
  jié


  zàn


  zhèn
  shí

  u
  wèi
  y
  lái

  qin
  bèi
  du

  shàn  kuàn

  zàn


  zài
  shn
  wén


  zh  wén
  sh
  sh


  c


  wi
  shén
  shì
  yuàn


  k
  s


  ruò
  wèi
  lái
  shì

  yu
  shàn
  nán
  z

  shàn
  n
  rén

  wén
  shì


  mín
  zi

  huò
  zàn
  tàn

  huò
  zhn
  l

  huò
  chn
  mín

  huò
  òn
  yn

  ni
  zhì
  ci
  huà

  lòu

  q
  xín
  xiàn

  shì
  rén
  dn

  bi
  fn
  shn

  sn
  shí
  sn
  tin

  yn

  duò
  è
  dào

  wén
  sh
  sh


  shì

  zàn  h

  ji
  yun

  k
  shu


  k
  shu
  jié
  qián

  shn
  wéi

  zhn
  zh
  z

  shí
  shì
  yu


  hào
  yu
  sh
  z
  fèn
  xùn


  wàn
  xìng

  lái

  shí
  zhn
  zh
  z

  jiàn

  xiàn
  ho

  qin

  zhun
  yán

  yn
  wèn
  b


  zuò

  xín
  yuàn

  ér

  c
  xiàn

  shí
  sh
  z
  fèn
  xùn


  wàn
  xìng

  lái
  ào
  zhn
  zh
  z


  zhèn
  c
  shn

  dn
  x
  ji
  yun

  tu

  qiè
  shòu
  k
  zhòn
  shn

  wén
  sh
  sh


  shí
  zhn
  zh
  z

  yn
  f
  yuàn
  yán

  w
  jn
  jìn
  wèi
  lái


  k

  jié

  wèi
  shì
  zuì
  k
  liù
  dào
  zhòn
  shn

  un
  广
  shè
  fn
  biàn
  便

  jìn
  lìn
  ji
  tu

  ér
  w

  shn

  fn
  chén

  dào

  y
  shì

  b

  qián


  s

  yuàn


  jn
  bi
  qin
  wàn

  亿
  nuó
  yóu
  t

  k
  shu
  jié

  shàn
  wéi  yòu

  k
  s


  sn

  jié

  shí
  shì
  yu


  hào
  yu
  júe
  huá
  dìn

  zài
  wán

  lái

  b

  shòu
  寿
  mìn


  bi
  qin
  wàn

  亿

  sn

  jié

  xiàn
  f
  zh
  zhn

  yu
  y

  luó
  mén
  n


  宿

  shn
  hòu

  zhòn
  su
  qn
  jìn

  xín
  zhù
  zuò


  zh
  tin
  wèi  m
  xìn
  xié

  chán
  qn
  sn
  bo

  shì
  shí
  shèn
  n
  un
  广
  shè
  fn
  biàn
  便

  quàn
  yòu

  m

  lìn
  shn
  zhèn
  jiàn

  ér
  c
  n
  m

  wèi
  quán
  shn
  xìn


  ji
  mìn
  zhn

  hún
  shén
  duò
  zài

  jiàn  shí

  luó
  mén
  n

  zh
  m
  zài
  shì


  xìn
  yn
  u


  dn
  suí  shn
  è


  suí
  mài
  ji
  zhái

  un
  广
  qiú
  xin
  hu


  zh
  òn  xin

  t  xìn
  òn
  yn

  jiàn
  júe
  huá
  dìn

  zài
  wán

  lái


  xín
  xiàn
  zài


  zhn


  huà
  wi
  rón

  dun
  yán

  bèi

  shí

  luó
  mén
  n

  zhn
  l
  zn
  rón

  bèi
  shn
  jìn
  yn

  s

  niàn
  yán


  mín

  júe  qiè
  zhì

  ruò
  zài
  shì
  shí

  w
  m
  s
  hòu

  tn
  lái
  wèn  zh
  chù
  su

  shí

  luó
  mén
  n

  chuí

  lián
  ji

  zhn
  liàn

  lái

  h
  wén
  kn
  zhn
  shn
  yu


  zh
  shèn
  n


  zhì
  bi
  i

  w
  jn
  shì
  r
  m
  zh

  chù


  luó
  mén
  n

  zhn
  xiàn
  kn

  ér
  bái
  kn
  yu

  shì

  shén


  kun
  w
  yu
  l

  w

  sh
  m
  y
  lái

  zhòu


  liàn


  chù
  k
  wèn
  zh
  m
  shn
  jiè

  shí
  kn
  zhn
  yu
  shn

  zài
  bào
  n
  yu

  w
  shì
  r
  su
  zhn
  l
  zh  júe
  huá
  dìn

  zài
  wán

  lái

  jiàn
  r

  m

  bèi

  chán
  qín
  zhòn
  shn
  zh
  fèn

  ù
  lái
  ào
  shì


  luó
  mén
  n
  wén
  c
  shn
  y

  j
  shn

  p

  zh
  ji
  ji
  sn

  zu
  yòu

  shì

  lián
  ji
  fn
  s

  ér
  bái
  kn
  yu

  yuàn


  mn


  shu
  w
  m
  shn
  jiè

  w
  jn
  shn
  xn

  jin
  s

  ji

  shí
  júe
  huá
  dìn

  zài
  wán

  lái

  ào
  shèn
  n
  yu

  r
  òn
  yn


  dàn
  zo
  fn
  shè

  dun
  zuò
  s
  wéi

  zh
  mín
  hào


  dn
  zh
  m
  su
  shn

  chù

  shí

  luó
  mén
  n
  xún
  l

  y


  u

  shè

  y

  m
  ù

  dun
  zuò
  niàn
  júe
  huá
  dìn

  zài
  wán

  lái

  jn

  h
  jiàn

  shn
  dào
  y
  hi
  bin


  shu
  yn
  fèi

  du
  zh
  è
  shòu

  jìn

  ti
  shn

  fi
  zu
  hi
  shàn

  dn
  xi
  西
  chí
  zhú

  jiàn
  zh
  nán
  z
  n
  rén

  bi
  qin
  wàn
  shù

  ch

  hi
  zhn

  bèi
  zh
  è
  shòu
  zhn
  q
  shí
  dàn

  yòu
  jiàn

  ch


  xín
  è


  huò
  du
  shu
  du
  yn

  du

  du
  tóu

  ku

  wài
  ch


  rèn

  jiàn

  q
  zh
  zuì
  rén

  sh
  使
  jìn
  è
  shòu
  jué

  tóu

  xin
  jiù


  xín
  wàn
  lèi


  n
  ji
  shì

  shí

  luó
  mén
  n

  y
  niàn


  ù


  rán  yu
  y
  u
  wán

  mín
  yu  q
  shu
  lái
  yín

  bái
  shèn
  n
  yu

  shàn
  zi

  yuán
  lái
  c

  shí

  luó
  mén
  n
  wèn
  u
  wán
  yu

  c
  shì

  chù
  yu

  c
  shì

  ti
  wéi
  shn
  x
  西
  miàn

  y
  chón
  hi

  shèn
  n
  wèn
  yu

  w
  wén
  ti
  wéi
  zh
  nèi  zài
  zhn

  shì
  shì
  shí
  fu
  yu

  shí
  yu  shèn
  n
  wèn
  yu

  w
  jn
  yún


  dào

  su
  yu

  ruò
  fi
  wi
  shén


  x  fi
  c
  èr
  shì

  zhn

  nén
  dào

  shèn
  n
  yòu
  wèn

  c
  shu

  yuán

  ér
  ni
  yn
  fèi

  du
  zh
  zuì
  rén


  y
  è
  shòu
  yu

  c
  shì
  yán


  zào
  è
  zhòn
  shn

  xn
  s
  zh
  zh

  jn

  shí
  ji

  hòu


  rén  wèi
  zuò
  n


  jiù

  k
  nàn

  shn
  shí
  yòu

  shàn
  yn

  dn

  bn

  su
  n
  rán
  xin

  c
  hi

  hi
  dn
  shí
  wàn
  yóu
  xún

  yòu
  yu
  y
  hi


  k
  bèi
  c

  b
  hi
  zh
  dn

  yòu
  yu
  y
  hi


  k

  bèi

  sn

  è
  yn
  zh
  su
  zho
  n

  òn
  hào

  hi


  chù
  shì
  y

  shèn
  n
  yòu
  wèn
  u
  wán


  yu
  zài
  yu

  sn
  hi
  zh
  nèi

  shì

  shù
  bi
  qin

  è
  è
  ch
  bié

  su
  wèi

  zh


  yu
  shí
  b


  yu
  w
  bi

  k


  liàn


  yu
  qin
  bi  liàn
  k

  shèn
  n
  yòu
  wèn

  u
  wán
  yu

  w
  m
  s
  lái
  wèi
  ji


  zh
  hún
  shén
  dn
  zhì  u
  wán
  wèn
  shèn
  n
  yu  zh
  m

  zài
  shn


  háng


  shèn
  n

  yu

  w
  m
  xié
  jiàn

  j
  hu
  sn
  bo

  shè
  huò
  zàn
  xìn

  xuán
  yòu

  jìn

  s
  su

  qin

  wèi
  zh
  shn
  chù  wèn
  yu  zh
  m

  xìn
  shì

  dn

  shèn
  n

  yu

  w

  w
  m  luó
  mén
  zhn


  hào
  sh
  luó
  shàn
  xiàn

  m
  hào
  yuè


  zhn
  q


  yu

  yuàn
  shèn
  zh
  què
  fn
  bn
  chù


  zhì
  yu

  bi
  liàn

  yuè


  zuì
  n

  shn
  tin
  y
  lái

  jn
  jn
  sn


  yún
  chén
  xiào
  shùn
  zh
  z

  wèi
  m
  shè
  òn
  xi  sh
  júe
  huá
  dìn

  zài
  wán

  lái
  t


  fi
  wéi


  zh
  m


  tu  yn
  shì

  jiàn
  zuì
  rén

  c

  x

  shòu  tón
  shn


  u
  wán
  yán  zhn
  ér
  tuì
  退


  luó
  mén
  n

  xún

  mèn
  u


  c
  shì
  y

  biàn
  便

  júe
  huá
  dìn

  zài
  wán

  lái
  t
  xiàn
  zh
  qián


  hón
  shì
  yuàn

  yuàn
  w
  jìn
  wèi
  lái
  jié

  yn
  yu
  zuì
  k
  zhòn
  shn

  un
  广
  shè
  fn
  biàn
  便

  sh
  使
  lìn
  ji
  tu


  ào
  wén
  sh
  sh


  shí
  u
  wán


  zh

  dn
  jn
  cái
  shu


  shì


  luó
  mén
  n
  zh  zàn


  shì

  由于本文太长我们对内容进行了分页一品/一页

  精?#37322;?#33616;
  ӱʮһѡѡͼ
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>